Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Overleg

AB-vergadering 13 december 2016

Notulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur
in de Infoschuur Natuurbrug GNR, Naarderweg 103, 1217 GL Hilversum

 1. Opening door de voorzitter
Voorzitter Jan Vollers opent de vergadering. Hij verwelkomt de aanwezigen en stelt voor om als volgende punt aan de agenda toe te voegen : Notulen AB-vergadering 16 november 2016. Dit punt zal eerst worden behandeld.

2. Notulen AB-vergadering 16 november 2016
Ad punt 2, toe te voegen achter de voorlaatste zin: “René Meijer namens de Stichting de Vesting Naarden en Atze Sytsma namens Hilversum Pas Op! hebben op resp. 14 en 16 november het DB gemachtigd om in te stemmen met de voorgestelde wijziging van de statuten”
Ad punt 6, vierde zin van onderen moet zijn: “Liesbeth Lemckert maakt melding van de tentoonstelling Streekdrachten in Eemnes, die te zien is in de Oudheidkamer van de HK Eemnes”.

3. Voorstel aanpassingen statuten van de Stichting Tussen Vecht en Eem
Aangezien op de vergadering van 16 november j.l. niet alle AB-leden aanwezig waren is deze tweede vergadering belegd. Volgens de huidige statuten kan op deze tweede vergadering een besluit worden genomen over de aanpassing van de statuten met een meerderheid van ¾ van de dan aanwezige AB-leden. De op de vergadering van 16 november j.l. aanwezige AB-leden (t.w. HHK Albertus Perk, AWN Naerdincklant, HK Baerne, HK Blaricum, HK Bussum, HK Eemnes, HK Huizen, HK Laren, HK Stad Muiden, HK “In de Gloriosa”, Vereniging Vestingstad Naarden, Geologisch Museum Hofland, Stichting Stad en Lande Gooiland, Stichting Omgevingseducatie, Stichting De Hof en de Vereniging Vrienden van het Gooi) hebben het DB gemachtigd om op de tweede AB-vergadering op 13 december namens hen de nieuwe statuten goed te keuren. Een dergelijke machtiging voor de vergadering van 13 december is nog eens schriftelijk ontvangen van Stichting de Vesting Naarden, Hilversum Pas Op!, Stichting De Hof, HHV “Albertus Perk”, HK Baerne, HK Blaricum, HK Huizen en HK Weesp.

De voorzitter brengt vervolgens de voorgestelde statutenwijziging, zoals omschreven in het document Statutenwijziging Stichting Tussen Vecht en Eem, dd. 7 september 2016 in stemming. De aanwezigen stemmen hiermee unaniem in. Hiermee is sprake van een meerderheid van tenminste ¾ van de uitgebrachte stemmen. De voorzitter stelt vast dat het AB heeft besloten tot het wijzigen van de statuten zoals voorgesteld.

Het DB zal nu te werk gaan volgens het op de AB-vergadering van 16 november 2016 goedgekeurde Behandelvoorstel over het terugtreden van het huidige bestuur en aantreden van het nieuwe bestuur en het Behandelvoorstel taken overgangsbestuur.

De daartoe gemachtigde leden van het DB (Jan Vollers, Jan Siebenga en Ed van Mensch) zullen bij de notaris de nieuwe statuten laten bekrachtigen.

Het huidige DB, dat volgens het behandelvoorstel als voorlopig overgangsbestuur zal fungeren, zal binnen zes maanden na de ondertekening van de nieuwe statuten deelnemersovereenkomsten afsluiten met de besturen van de  deelnemende organisaties.

Een aantal organisaties heeft te kennen gegeven deelnemer van TVE te willen worden. Zij zullen  een deelnemersovereenkomst ter ondertekening ontvangen

Van enkele organisaties, die waarschijnlijk deelnemer willen worden, is nog geen bericht hierover ontvangen. Zij zullen door het overgangsbestuur worden benaderd.

Enkele organisaties hebben te kennen gegeven om als toehoorder te willen worden beschouwd. Zij zullen als zodanig worden geregistreerd.

Van een aantal organisaties, die zich waarschijnlijk als toehoorder beschouwen, is nog geen bericht hierover ontvangen. Zij zullen door het overgangsbestuur worden benaderd.

4. Wvttk en Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

 5. Sluiting
De voorzitter dankt allen voor hun constructieve bijdrage en sluit de vergadering.
De volgende vergadering is gepland op woensdag 15 maart 2017. Locatie wordt nader bekend gemaakt.

JWS  januari 2017

AB-vergadering 16 november 2016

 Notulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur
in de Infoschuur Natuurbrug GNR, Naarderweg 103, 1217 GL Hilversum

 1. Opening door de voorzitter
Voorzitter Jan Vollers opent de vergadering. Hij verwelkomt de aanwezigen en constateert, dat niet alle AB-leden aanwezig zijn. Formeel kunnen (volgens de huidige statuten) door de vergadering de voorliggende aangepaste statuten niet worden goedgekeurd. Hij kondigt daarom een tweede AB-vergadering aan, die op dinsdag 13 december zal worden belegd. Volgens de huidige statuten kan  op de tweede vergadering een besluit worden genomen met een meerderheid van ¾ van de dan aanwezige AB-leden. De nieuwe statuten en de bijbehorende stukken zullen vandaag in deze vergadering wel worden besproken.
De voorzitter stelt het resultaat van de peiling onder de AB-leden aan de orde. Er zijn 13 reacties ontvangen, waarvan er 8 organisaties de intentie hebben uitgesproken om deelnemer te worden (optie A). Vijf organisaties verkiezen op dit moment de status als toehoorder (optie B)

 2. Voorstel aanpassingen statuten van de Stichting Tussen Vecht en Eem
De aangepaste statuten worden besproken, waarna de AB-leden unaniem hun goedkeuring geven aan de inhoud en aan de voorgestelde procedure voor de invoering ervan.
Ook de voorgestelde Deelnemersovereenkomst en het Rooster van aftreden van het huidige Dagelijks Bestuur (DB)  worden goedgekeurd door het AB. De voorzitter kondigt aan, dat de deelnemers door het DB zullen worden benaderd om zich middels de Deelnemersovereenkomst te laten registreren. Het voorgestelde Reglement geeft aanleiding tot enkele opmerkingen. Op voorstel van Henk Michielse wordt in het Reglement de tekst “cultuurhistorie” vervangen door “geschiedenis”. Op vragen van de vergadering geeft de voorzitter aan, dat de jaarlijkse bijdrage voor deelnemers €30 zal bedragen. In bijzondere situaties kan deze bijdrage worden aangepast. Hij noemt o.a. het voorbeeld van een vereniging, die een zeer gering aantal leden telt. Daarna wordt ook het Reglement unaniem door de vergadering goedgekeurd.
De aanwezige AB-leden machtigen het DB om op de tweede AB-vergadering op 13 december namens hen de nieuwe statuten goed te keuren.
De voorzitter dankt Maria Boersen, André Mascini, Ewoud Doyer en Jaap Groeneveld voor hun bijdrage om de nieuwe statuten vorm te geven.

 3. Presentatie AWN Naerdincklant- Archeologie tussen Eem en Vechtstreek
Sander Koopman,
voorzitter van de Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie AWN Naerdincklant begint zijn voordracht met een overzicht van de doelstellingen en de activiteiten van de vereniging, die ca. 60 leden telt, waarvan er 15 actief deelnemen aan archeologische verkenningen in de regio. Nieuwe actieve vrijwilligers zijn van harte welkom.
Om meer bekendheid te geven aan de vereniging worden er o.a. lezingen gegeven en excursies en tentoonstellingen georganiseerd. Verder wordt het tijdschrift Archeologica Naerdincklant (www.academia.edu) uitgegeven. In 2017 wordt er een cursus georganiseerd samen met de Werkgroep Gooiologie over Buitenplaatsen en Villaparken in de regio en wordt een tentoonstelling in het Geologisch Museum Hofland met Hoogtepunten van de Gooise archeologie ingericht.
Aan de hand van fraaie lichtbeelden gaat Sander vervolgens in op het project De inventarisatie van de Gooise en Baarnse grafheuvels. Van de bekende aanwezige 83 grafheuvels zijn er 25 onderzocht. In de plaggenstructuur van de grafheuvels worden steevast pollen van heideplanten gevonden. Dit duidt erop dat in het Neolithicum al een actief beheerd heidelandschap aanwezig was. Er zijn al enkele grafheuvels verloren gegaan. Hij eindigt met de constatering, dat er dus blijvende aandacht nodig is voor beheer, restauratie en behoud van de oorspronkelijke landschappelijke context.
De voorzitter dankt Sander hartelijk voor de boeiende lezing en zal hem zo spoedig mogelijk een stoffelijk blijk hiervan namens TVE doen toekomen.

 4. Mededelingen
-De voorzitter draagt als nieuw lid van Tussen Vecht en Eem voor de Stichting ter Realisatie Geopark Gooi en Vechtstreek. Hetty Laverman licht namens deze stichting in het kort de doelstelling en de activiteiten toe. De vergadering gaat unaniem akkoord met de toetreding van het nieuwe lid.
-De Open Dag van TVE in 2017 wordt georganiseerd in samenwerking met de HK Blaricum.
Het thema is Kunst in Blaricum  (werktitel) en zal plaatsvinden op zaterdag 13 mei.
-Ed van Mensch en Jan Vollers delen mee, dat er op regionaal niveau gewerkt wordt aan een samenwerking tussen organisaties op het gebied van cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme. De Mondriaan Stichting ondersteunt dit initiatief en drie wethouders zullen meewerken aan het tot stand komen ervan. Er zal een regio conservator voor de Regio Gooi en Vecht worden benoemd, waarover binnenkort mededelingen worden gedaan.
Een van de activiteiten van de Regio Gooi en Vecht zal zijn het organiseren van een samenwerking tussen de verschillende historische organisaties bij het digitaliseren van de aanwezige collecties, zodat deze toegankelijk kunnen worden gemaakt. Ed roept de aanwezige historische organisaties op om mee te werken aan dit project. De voorzitter stelt voor om dit onderwerp op de volgende AB- vergadering in maart 2017 op de agenda te plaatsen. Yvonne van der Zee van de Regio Gooi en Vecht zou hierover een presentatie kunnen geven.

 5. Notulen AB-vergadering 16 maart 2016
De notulen worden goedgekeurd.

6. Tour de ronde
Karel Wiegert deelt mee, dat de HKS Muiden helaas een kleinere ruimte gaat krijgen in de huidige locatie het Muizenfort.
Jaap Wertheim van de HK “In de Gloriosa” maakt de aanwezigen attent op de tentoonstelling  Ambachten herleven. Jan Dekker voegt er aan toe dat er meer belangstelling van TVE zou kunnen worden getoond bij de evenementen van de historische kring. De voorzitter neemt hiervan kennis, maar memoreert een aantal evenementen, waarbij TVE acte de présence heeft gegeven.
Ed van Mensch meldt dat de Stichting Stad en Lande van Gooiland de Week van de Erfgooiers organiseert in de week van 28 oktober tot 3 november 2017. Alle historische kringen hebben hiervoor een uitnodiging gehad.
Maria Boersen deelt mee, dat de Stichting Omgevingseducatie hierop aansluit door het thema Erfgooiers op te nemen in onderwijsprojecten.
Antoinetty van den Brink van de HK Laren maakt melding van het nieuwe kwartaalbericht, dat digitaal wordt geproduceerd en daardoor goedkoper, maar ook groter is. Op 5 december zal Antoinetty een presentatie geven in het gemeentehuis over het aldaar aanwezige huisaltaar.
Tot verrassing van de aanwezigen maakt ze bekend per 1 januari 2017 te stoppen als voorzitter. Ze introduceert haar opvolger Bas Holshuijsen.
Ewoud Doyer deelt mee, dat de HK Huizen een digitaliseringsprogramma is gestart, daarbij financieel gesteund door de gemeente en de RABO bank. Hij roept de aanwezigen op om hun ervaringen te delen met de HK Huizen, waarbij het natuurlijk ook mogelijk is om er iets voor hun eigen historische vereniging uit te halen.
Wout Goetzee memoreert de lopende wisseltentoonstelling Energie-waar gaat dat heen? in het Geologisch Museum Hofland. Vanaf midden 2017 zal in samenwerking met AWN Naerdincklant de tentoonstelling Hoogtepunten van de Gooise archeologie worden ingericht.
Hetty Laverman van de Stichting ter realisatie van Geopark Gooi en vechtstreek maakt de aanwezigen attent op de wandel- en fietsroute Geopark, welke langs aardkundige hoogtepunten voert. De route is samengesteld in samenwerking met o.a. TVE.
Henk Michielse brengt de cursus Gooiologie, die mede wordt georganiseerd door TVE, onder de aandacht. Deze cursus is uitdrukkelijk ook bestemd voor leden van historische organisaties. Momenteel loopt de Verdiepingsleergang Water tussen Vecht en Eem. In het voorjaar van 2017 wordt de leergang Buitenplaatsen en villaparken tussen Vecht en Eem aangeboden. (Als bijlage informatie over de cursussen).
André Mascini van de HK Baerne deelt mee, dat onderzoek wordt gedaan naar een nieuwe locatie. Ook staat het onderwerp digitalisering hoog op de agenda.
Hij meldt de uitgave van het boek Baarnse Horeca in Historische Panden en het geruststellende bericht, dat de watertoren aan de Sofialaan nog steeds wordt bewoond.
Jaap Groeneveld maakt melding van de tentoonstelling Streekdrachten in Eemnes, die te zien is in de Oudheidkamer van de HK Eemnes. Met hulp van de gemeente en de ANWB zijn er schildjes geplaatst op monumentale panden.
Flos Wisse Smit memoreert dat de Stichting De Hof inmiddels al weer 20 jaar bestaat en dat in deze periode alles zonder subsidie is gerestaureerd en onderhouden. Een reden voor een feestje, waarvoor de uitnodiging binnenkort zal worden verstuurd.

 7. Wvttk en Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

 8. Sluiting
De voorzitter dankt allen voor hun constructieve bijdrage en sluit de vergadering.
De volgende AB-vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 13 december a.s. in de Infoschuur Natuurbrug GNR, Naarderweg 103 1217 GL Hilversum, waarbij de goedkeuring van de nieuwe statuten op de agenda staat.
De daarop volgende vergadering is gepland op woensdag 15 maart 2017. Locatie wordt nader bekend gemaakt.
JWS december 2016