Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Werkgroepen

Het Bestuur van TVE heeft eind 2014 besloten opnieuw een Commissie van historische onderzoekers in het leven te roepen om het Bestuur te adviseren over leemtes in de geschiedschrijving van de regio tussen Vecht en Eem en welke leemtes bij voorrang ingevuld zouden moeten worden.
In de commissie hadden zitting genomen:
Karin Abrahamse
Maria Boersen†
Henk Michielse
Hans Mous (voorzitter)
Mathijs Witte.

Na een drietal bijeenkomsten is de Commissie in het najaar van 2015 met een eindrapport gekomen. De inventarisatie die de Commissie maakte bevatte vooral onderwerpen uit de sociale en economische geschiedenis van onze regio in de negentiende en twintigste eeuw. Een verdere toespitsing leidde tot de keus voor een drietal (clusters van) onderwerpen:

  • Geschiedenis van de vakbeweging tussen Vecht en Eem.
  • Interieurs als spiegel van de materiële cultuur. Dit onderwerp zou aan de hand van boedelbeschrijvingen bestudeerd moeten/kunnen worden.
  • Ingrijpen van overheid en andere instanties in het leven van de armste mensen in onze regio. Hierbij is een waaier aan concrete studiemogelijkheden genoemd, waaronder armoedebestrijding, werkverschaffingsprojecten en onmaatschappelijkheidsbestrijding.

De commissie gaf er de voorkeur aan om het onderwerp Interieurs als spiegel van de materiële cultuur bovenaan de agenda te zetten, omdat lokale onderzoekers hiervoor naar verwachting enthousiast zouden zijn en er goed mee uit de voeten zouden kunnen. In onze regio zijn vanaf de achttiende eeuw boedelbeschrijvingen bewaard gebleven. In de negentiende en de twintigste eeuw is het aantal hiervan flink gegroeid.
Het bestuur heeft het advies van de Commissie overgenomen en in de AB-vergadering van 19 november 2015 is dit onderwerp gepresenteerd aan lokale kringen met het verzoek om medewerking.