Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!
alles over de viagra nederland oorsprong van cialis nederland de ziekte

Overleg

AB-vergadering 13 december 2016

Notulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur
in de Infoschuur Natuurbrug GNR, Naarderweg 103, 1217 GL Hilversum

 1. Opening door de voorzitter
Voorzitter Jan Vollers opent de vergadering. Hij verwelkomt de aanwezigen en stelt voor om als volgende punt aan de agenda toe te voegen : Notulen AB-vergadering 16 november 2016. Dit punt zal eerst worden behandeld.

2. Notulen AB-vergadering 16 november 2016
Ad punt 2, toe te voegen achter de voorlaatste zin: “René Meijer namens de Stichting de Vesting Naarden en Atze Sytsma namens Hilversum Pas Op! hebben op resp. 14 en 16 november het DB  gemachtigd om in te stemmen met de voorgestelde wijziging van de statuten”
Ad punt 6, vierde zin van onderen moet zijn: “Liesbeth Lemckert maakt melding van de tentoonstelling Streekdrachten in Eemnes, die te zien is in de Oudheidkamer van de HK Eemnes”.

3. Voorstel aanpassingen statuten van de Stichting Tussen Vecht en Eem
Aangezien op de vergadering van 16 november j.l. niet alle AB-leden aanwezig waren is deze tweede vergadering belegd. Volgens de huidige statuten kan op deze tweede vergadering een besluit worden genomen over de aanpassing van de statuten met een meerderheid van ¾ van de dan aanwezige AB-leden. De op de vergadering van 16 november j.l. aanwezige AB-leden (t.w. HHK Albertus Perk, AWN Naerdincklant, HK Baerne, HK Blaricum, HK Bussum, HK Eemnes, HK Huizen, HK Laren, HK Stad Muiden, HK “In de Gloriosa”, Vereniging Vestingstad Naarden, Geologisch Museum Hofland, Stichting Stad en Lande Gooiland, Stichting Omgevingseducatie, Stichting De Hof en de Vereniging Vrienden van het Gooi) hebben het DB gemachtigd om op de tweede AB-vergadering op 13 december namens hen de nieuwe statuten goed te keuren. Een dergelijke machtiging voor de vergadering van 13 december is nog eens schriftelijk ontvangen van Stichting de Vesting Naarden, Hilversum Pas Op!, Stichting De Hof, HHV “Albertus Perk”, HK Baerne, HK Blaricum, HK Huizen en HK Weesp.

De voorzitter brengt vervolgens de voorgestelde statutenwijziging, zoals omschreven in het document Statutenwijziging Stichting Tussen vecht en Eem, dd. 7 september 2016 in stemming. De aanwezigen stemmen hiermee unaniem in. Hiermee is sprake van een meerderheid van tenminste ¾ van de uitgebrachte stemmen. De voorzitter stelt vast dat het AB heeft besloten tot het wijzigen van de statuten zoals voorgesteld.

Het DB zal nu te werk gaan volgens het op de AB-vergadering van 16 november 2016 goedgekeurde Behandelvoorstel over het terugtreden van het huidige bestuur en aantreden van het nieuwe bestuur en het Behandelvoorstel taken overgangsbestuur.

De daartoe gemachtigde leden van het DB (Jan Vollers, Jan Siebenga en Ed van Mensch) zullen bij de notaris de nieuwe statuten laten bekrachtigen.

Het huidige DB, dat volgens het behandelvoorstel als voorlopig overgangsbestuur zal fungeren, zal binnen zes maanden na de ondertekening van de nieuwe statuten deelnemersovereenkomsten afsluiten met de besturen van de  deelnemende organisaties.

Een aantal organisaties heeft te kennen gegeven deelnemer van TVE te willen worden. Zij zullen  een deelnemersovereenkomst ter ondertekening ontvangen

Van enkele organisaties, die waarschijnlijk deelnemer willen worden, is nog geen bericht hierover ontvangen. Zij zullen door het overgangsbestuur worden benaderd.

Enkele organisaties hebben te kennen gegeven om als toehoorder te willen worden beschouwd. Zij zullen als zodanig worden geregistreerd.

Van een aantal organisaties, die zich waarschijnlijk als toehoorder beschouwen, is nog geen bericht hierover ontvangen. Zij zullen door het overgangsbestuur worden benaderd.

4. Wvttk en Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

 5. Sluiting
De voorzitter dankt allen voor hun constructieve bijdrage en sluit de vergadering.
De volgende vergadering is gepland op woensdag 15 maart 2017. Locatie wordt nader bekend gemaakt.

JWS  januari 2016

AB-vergadering 16 november 2016

 Notulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur
in de Infoschuur Natuurbrug GNR, Naarderweg 103, 1217 GL Hilversum

 1. Opening door de voorzitter
Voorzitter Jan Vollers opent de vergadering. Hij verwelkomt de aanwezigen en constateert, dat niet alle AB-leden aanwezig zijn. Formeel kunnen (volgens de huidige statuten) door de vergadering de voorliggende aangepaste statuten niet worden goedgekeurd. Hij kondigt daarom een tweede AB-vergadering aan, die op dinsdag 13 december zal worden belegd. Volgens de huidige statuten kan  op de tweede vergadering een besluit worden genomen met een meerderheid van ¾ van de dan aanwezige AB-leden. De nieuwe statuten en de bijbehorende stukken zullen vandaag in deze vergadering wel worden besproken.
De voorzitter stelt het resultaat van de peiling onder de AB-leden aan de orde. Er zijn 13 reacties ontvangen, waarvan er 8 organisaties de intentie hebben uitgesproken om deelnemer te worden (optie A). Vijf organisaties verkiezen op dit moment de status als toehoorder (optie B)

 2. Voorstel aanpassingen statuten van de Stichting Tussen Vecht en Eem
De aangepaste statuten worden besproken, waarna de AB-leden unaniem hun goedkeuring geven aan de inhoud en aan de voorgestelde procedure voor de invoering ervan.
Ook de voorgestelde Deelnemersovereenkomst en het Rooster van aftreden van het huidige Dagelijks Bestuur (DB)  worden goedgekeurd door het AB. De voorzitter kondigt aan, dat de deelnemers door het DB zullen worden benaderd om zich middels de Deelnemersovereenkomst te laten registreren. Het voorgestelde Reglement geeft aanleiding tot enkele opmerkingen. Op voorstel van Henk Michielse wordt in het Reglement de tekst “cultuurhistorie” vervangen door “geschiedenis”. Op vragen van de vergadering geeft de voorzitter aan, dat de jaarlijkse bijdrage voor deelnemers €30 zal bedragen. In bijzondere situaties kan deze bijdrage worden aangepast. Hij noemt o.a. het voorbeeld van een vereniging, die een zeer gering aantal leden telt. Daarna wordt ook het Reglement unaniem door de vergadering goedgekeurd.
De aanwezige AB-leden machtigen het DB om op de tweede AB-vergadering op 13 december namens hen de nieuwe statuten goed te keuren.
De voorzitter dankt Maria Boersen, André Mascini, Ewoud Doyer en Jaap Groeneveld voor hun bijdrage om de nieuwe statuten vorm te geven.

 3. Presentatie AWN Naerdincklant- Archeologie tussen Eem en Vechtstreek
Sander Koopman,
voorzitter van de Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie AWN Naerdincklant begint zijn voordracht met een overzicht van de doelstellingen en de activiteiten van de vereniging, die ca. 60 leden telt, waarvan er 15 actief deelnemen aan archeologische verkenningen in de regio. Nieuwe actieve vrijwilligers zijn van harte welkom.
Om meer bekendheid te geven aan de vereniging worden er o.a. lezingen gegeven en excursies en tentoonstellingen georganiseerd. Verder wordt het tijdschrift Archeologica Naerdincklant (www.academia.edu) uitgegeven. In 2017 wordt er een cursus georganiseerd samen met de Werkgroep Gooiologie over Buitenplaatsen en Villaparken in de regio en wordt een tentoonstelling in het Geologisch Museum Hofland met Hoogtepunten van de Gooise archeologie ingericht.
Aan de hand van fraaie lichtbeelden gaat Sander vervolgens in op het project De inventarisatie van de Gooise en Baarnse grafheuvels. Van de bekende aanwezige 83 grafheuvels zijn er 25 onderzocht. In de plaggenstructuur van de grafheuvels worden steevast pollen van heideplanten gevonden. Dit duidt erop dat in het Neolithicum al een actief beheerd heidelandschap aanwezig was. Er zijn al enkele grafheuvels verloren gegaan. Hij eindigt met de constatering, dat er dus blijvende aandacht nodig is voor beheer, restauratie en behoud van de oorspronkelijke landschappelijke context.
De voorzitter dankt Sander hartelijk voor de boeiende lezing en zal hem zo spoedig mogelijk een stoffelijk blijk hiervan namens TVE doen toekomen.

 4. Mededelingen
-De voorzitter draagt als nieuw lid van Tussen Vecht en Eem voor de Stichting ter Realisatie Geopark Gooi en Vechtstreek. Hetty Laverman licht namens deze stichting in het kort de doelstelling en de activiteiten toe. De vergadering gaat unaniem akkoord met de toetreding van het nieuwe lid.
-De Open Dag van TVE in 2017 wordt georganiseerd in samenwerking met de HK Blaricum.
Het thema is Kunst in Blaricum  (werktitel) en zal plaatsvinden op zaterdag 13 mei.
-Ed van Mensch en Jan Vollers delen mee, dat er op regionaal niveau gewerkt wordt aan een samenwerking tussen organisaties op het gebied van cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme. De Mondriaan Stichting ondersteunt dit initiatief en drie wethouders zullen meewerken aan het tot stand komen ervan. Er zal een regio conservator voor de Regio Gooi en Vecht worden benoemd, waarover binnenkort mededelingen worden gedaan.
Een van de activiteiten van de Regio Gooi en Vecht zal zijn het organiseren van een samenwerking tussen de verschillende historische organisaties bij het digitaliseren van de aanwezige collecties, zodat deze toegankelijk kunnen worden gemaakt. Ed roept de aanwezige historische organisaties op om mee te werken aan dit project. De voorzitter stelt voor om dit onderwerp op de volgende AB- vergadering in maart 2017 op de agenda te plaatsen. Yvonne van der Zee van de Regio Gooi en Vecht zou hierover een presentatie kunnen geven.

 5. Notulen AB-vergadering 16 maart 2016
De notulen worden goedgekeurd.

6. Tour de ronde
Karel Wiegert deelt mee, dat de HKS Muiden helaas een kleinere ruimte gaat krijgen in de huidige locatie het Muizenfort.
Jaap Wertheim van de HK “In de Gloriosa” maakt de aanwezigen attent op de tentoonstelling  Ambachten herleven. Jan Dekker voegt er aan toe dat er meer belangstelling van TVE zou kunnen worden getoond bij de evenementen van de historische kring. De voorzitter neemt hiervan kennis, maar memoreert een aantal evenementen, waarbij TVE acte de présence heeft gegeven.
Ed van Mensch meldt dat de Stichting Stad en Lande van Gooiland de Week van de Erfgooiers organiseert in de week van 28 oktober tot 3 november 2017. Alle historische kringen hebben hiervoor een uitnodiging gehad.
Maria Boersen deelt mee, dat de Stichting Omgevingseducatie hierop aansluit door het thema Erfgooiers op te nemen in onderwijsprojecten.
Antoinetty van den Brink van de HK Laren maakt melding van het nieuwe kwartaalbericht, dat digitaal wordt geproduceerd en daardoor goedkoper, maar ook groter is. Op 5 december zal Antoinetty een presentatie geven in het gemeentehuis over het aldaar aanwezige huisaltaar.
Tot verrassing van de aanwezigen maakt ze bekend per 1 januari 2017 te stoppen als voorzitter. Ze introduceert haar opvolger Bas Holshuijsen.
Ewoud Doyer deelt mee, dat de HK Huizen een digitaliseringsprogramma is gestart, daarbij financieel gesteund door de gemeente en de RABO bank. Hij roept de aanwezigen op om hun ervaringen te delen met de HK Huizen, waarbij het natuurlijk ook mogelijk is om er iets voor hun eigen historische vereniging uit te halen.
Wout Goetzee memoreert de lopende wisseltentoonstelling Energie-waar gaat dat heen? in het Geologisch Museum Hofland. Vanaf midden 2017 zal in samenwerking met AWN Naerdincklant de tentoonstelling Hoogtepunten van de Gooise archeologie worden ingericht.
Hetty Laverman van de Stichting ter realisatie van Geopark Gooi en vechtstreek maakt de aanwezigen attent op de wandel- en fietsroute Geopark, welke langs aardkundige hoogtepunten voert. De route is samengesteld in samenwerking met o.a. TVE.
Henk Michielse brengt de cursus Gooiologie, die mede wordt georganiseerd door TVE, onder de aandacht. Deze cursus is uitdrukkelijk ook bestemd voor leden van historische organisaties. Momenteel loopt de Verdiepingsleergang Water tussen Vecht en Eem. In het voorjaar van 2017 wordt de leergang Buitenplaatsen en villaparken tussen Vecht en Eem aangeboden. (Als bijlage informatie over de cursussen).
André Mascini van de HK Baerne deelt mee, dat onderzoek wordt gedaan naar een nieuwe locatie. Ook staat het onderwerp digitalisering hoog op de agenda.
Hij meldt de uitgave van het boek Baarnse Horeca in Historische Panden en het geruststellende bericht, dat de watertoren aan de Sofialaan nog steeds wordt bewoond.
Jaap Groeneveld maakt melding van de tentoonstelling Streekdrachten in Eemnes, die te zien is in de Oudheidkamer van de HK Eemnes. Met hulp van de gemeente en de ANWB zijn er schildjes geplaatst op monumentale panden.
Flos Wisse Smit memoreert dat de Stichting De Hof inmiddels al weer 20 jaar bestaat en dat in deze periode alles zonder subsidie is gerestaureerd en onderhouden. Een reden voor een feestje, waarvoor de uitnodiging binnenkort zal worden verstuurd.

 7. Wvttk en Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

 8. Sluiting
De voorzitter dankt allen voor hun constructieve bijdrage en sluit de vergadering.
De volgende AB-vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 13 december a.s. in de Infoschuur Natuurbrug GNR, Naarderweg 103 1217 GL Hilversum, waarbij de goedkeuring van de nieuwe statuten op de agenda staat.
De daarop volgende vergadering is gepland op woensdag 15 maart 2017. Locatie wordt nader bekend gemaakt.
JWS december 2016

AB-vergadering 16 maart 2016

Notulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur
op woensdag 16 maart 2016 in De Hilt, Hasselaarlaan 1C, 3755 AV Eemnes

 

1) Opening door de voorzitter
Voorzitter Jan Vollers opent de vergadering. Hij verwelkomt in het bijzonder Hans van der Linde, die een voordracht zal houden over Comenius en René Meijer, die een toelichting zal geven op de voorgestelde statutenwijziging.

2) Presentatie door Hans van der Linde, directeur van het Comenius Museum, over “Comenius, man met een missie”
Hans begint zijn voordracht met voorbeelden, hoe belangrijk het gedachtegoed van Comenius (1592-1670) buiten onze landsgrenzen wordt gezien. O.a.in Berlijn en Washington werd in 1892 zijn 300ste geboortedag herdacht. In het zelfde jaar werd begonnen met de inrichting van het Comenius Museum in Naarden. De huidige locatie werd betrokken In de jaren ’90 van de vorige eeuw.
De Stichting Comenius Museum organiseert ook dit jaar de Comeniusdag, waarop de Comeniusprijs wordt uitgereikt. Op 2 april 2016 zal deze worden toegekend aan Herman van Rompuy, oud-voorzitter van de Europese Raad.
Vervolgens beschrijft Hans het leven van Comenius, die in 1616 tot predikant was gewijd.
Ten gevolge van de voortdurende oorlogen in het gebied waar hij verbleef, moest Comenius veelvuldig vluchten en kwam daardoor in Nederland terecht. Desondanks bleef hij optimistisch over de toekomst van de mensheid. Vanuit een pansofische benadering schreef hij diverse boeken, waarvan Didacta Magna één van de bekendste is. Hierin beschrijft hij dat onderwijs moet worden gegeven aan de hand van voorbeelden en bij voorkeur in de moedertaal.
Verder pleitte hij voor internationale kennisuitwisseling op het gebied van wetenschap, religie en rechtspraak, waardoor hij aan basis staat van latere lichamen als de Verenigde Naties en de Wereldraad van Kerken.
Hans besluit zijn voordracht met de hoop, dat hij in de hem toegemeten tijd een voldoende beeld heeft kunnen geven van de veelzijdigheid van Comenius.
Jan Vollers dankt hem hartelijk voor de wijze waarop hij het publiek heeft weten te boeien en overhandigt hem een attentie namens TVE.

3) Aanpassingen van de statuten van de Stichting Tussen Vecht en Eem
Ed van Mensch geeft een overzicht van het proces van de voorbereiding en besluitvorming betreffende de voorgenomen statutenwijzing van TVE. Hij geeft een overzicht van de artikelen,
waarin de Deelnemersraad wordt genoemd. Vervolgens gaat hij in op de planning.
In deze vergadering zal de AB-leden worden gevraagd om een akkoord over de voorliggende concept-statuten. Indien dit akkoord wordt verkregen, zal tijdens de volgende AB-vergadering in november 2016 een besluit kunnen worden genomen over de nieuwe statuten. Tevens zullen dan voorstellen worden gepresenteerd over de reglementen betreffende het bestuur (benoeming en profielschetsen), de deelnemers (categorieën, deelnemersbijdrage), redactie (verdeling verantwoordelijkheden, taken, bevoegdheden) en de Deelnemersovereenkomsten.
Op de AB-vergadering van maart 2017 zal een besluit kunnen worden genomen over de reglementen en de Deelnemersovereenkomsten. In april 2017 kunnen de nieuwe statuten worden ondertekend, waarmee de nieuwe organisatievorm van TVE een aanvang neemt.
Tevens kunnen dan de Deelnemersovereenkomsten worden ondertekend.
Vervolgens krijgt René Meyer het woord om de voorgestelde conceptstatuten toe te lichten. Deze concept statuten zijn voorbereid door RijksBredius Netwerk Notarissen en zijn afgestemd met Maria Boersen, André Mascini (opvolger van Jaap Groeneveld), Ewoud Doyer en het DB van TVE.
René noemt een aantal saillante verschillen met de huidige statuten. De leden zullen deel uit gaan maken van de Deelnemersraad (DR). Dit orgaan heeft vergaande bevoegdheden en moet o.a. goedkeuring verlenen aan voordracht en ontslag van bestuursleden, aan reglementen, profielschetsen bestuur, etc. Vervolgens neemt hij de conceptstatuten artikelsgewijs door.
Op een vraag van Sander Koopman over de taken en bevoegdheden van het bestuur (art.6) antwoordt hij, dat zaken, die niet genoemd worden, gewoon zijn toegestaan conform het Nederlands recht. Om ervoor te zorgen dat er geen onnodig hoog vermogen wordt aangehouden (art.6 lid 10) zou de stichting zijn activiteiten daarop moeten aanpassen, bij voorbeeld door een jubileumviering.
Bij deelnemers kunnen categorieën worden onderscheiden (art. 7a). Jan Vollers licht toe, dat musea of bibliotheken mogelijk op een andere wijze deel willen uit maken van de DR dan historische kringen. Op een vraag van Frits Booy antwoordt René, dat de DR zelfstandig mag vergaderen zonder het bestuur, waarbij art.7a,lid 5 niet van kracht is. Het betreft ook hier een zaak, die niet is genoemd in de statuten (zie boven).
In art. 8,lid 3 wordt gesteld, dat de jaarstukken worden gecontroleerd door een accountant of indien de wet dit toestaat door een of meer andere deskundigen. De controle mag niet worden uitgevoerd door een kascommissie, omdat deze term in het verenigingsrecht voorkomt en het hier een stichting betreft.
Enkele schriftelijk ingediende opmerkingen van de HK Eemnes en van Ewout Doyer zullen nog separaat worden toegelicht aan de betrokkenen.
De AB-vergadering stemt in met het voorstel om de voorliggende concept-statuten definitief te maken en deze voor goedkeuring voor te leggen aan de volgende AB-vergadering in november 2016.

4) Mededelingen

  • Jan Vollers deelt mee, dat er op 9 april een bustocht wordt georganiseerd om inwoners van Gooise meren kennis te laten maken met belangrijke historische locaties in hun nieuwe gemeente.
  • De Emil Ludenbijeenkomst zal dit jaar zal plaats vinden op vrijdag 29 april. De Emil Ludenpenning wordt uitgereikt aan Henk Michielse. Leo Janssen zal de lezing houden.
  • De Open Dag van TVE in 2016 zal in samenwerking met de HK Weesp worden georganiseerd op zaterdag 1 oktober. Het thema is Industriële ontwikkelingen en sociale verhoudingen Gooi en Vechtstreek.
  • Naar aanleiding van het vorige punt biedt Joep Vos aan om in samenwerking met de HK Blaricum de Open Dag 2017 in Blaricum te houden. Jan Vollers aanvaardt dit aanbod graag onder dankzegging.

5) a-Notulen AB-vergadering 19 november 2015
De notulen worden goedgekeurd.
N.a.v. punt 7 merkt Jos Joosen op, dat de HK Laren nu een digitale tentoonstelling on-line heeft over de geschiedenis van gezondheidszorg in Laren. Er wordt begonnen met de geboorte en de zorg eromheen. In de Lindenhoeve is een expositie met voorwerpen over dit onderwerp.

b-Jaarverslag TVE 2015
Henk Michielse heeft nog enkele aanvullingen doorgegeven:
Ad “Emil Luden penning en -lezing” vóór de laatste zin toevoegen: “Het eerste exemplaar werd aangeboden aan Dick Jonker”.
Ad “Nieuwe initiatieven” tweede zin na “economische” toevoegen “culturele”.
Ad “Andere activiteiten” “Gooi-o-logie” achter laatste zin toevoegen: ”waaronder een verdiepingsleergang regionale geschiedenis”.
Het Jaarverslag wordt goedgekeurd.

6) Financiële Stukken
Penningmeester Iny Hoogendijk licht de Resultatenrekening 2015 toe. Ze kan een positief resultaat melden. De kosten voor digitalisering van het tijdschrift waren veel lager dan gereserveerd. Naast deze meevaller zijn er voor de Open Dag in 2015 meer subsidies ontvangen dan verwacht. Iny bedankt daarvoor de HHK Albertus Perk en de gemeente Hilversum. Helaas waren er ook tegenvallers: een sponsor is weggevallen en de losse verkoop van het tijdschrift daalt.
Ewoud Doyer vraagt naar het aantal donateurs. Ook hierin valt een daling te bespeuren. Iny kondigt aan, dat TVE acties onderneemt om het tij te keren. Zo zal met het maartnummer van het tijdschrift een inlegvel worden meegezonden, waarmee een jaarabonnement cadeau kan worden gedaan en waarin een instapabonnement voor nieuwe donateurs wordt aangeboden.
De kascommissie bestaande uit Jos Joosen en Leen Mak geeft in hun verslag aan, dat de financiële stukken worden goedgekeurd. Onder applaus wordt de penningmeester gedéchargeerd.
De voorzitter dankt Iny voor haar zorgvuldige financiële beheer en ook de kascommissie voor hun nauwkeurige controle.
Als opvolger van Jos wordt Sander Koopman benoemd, die samen met Leen Mak de nieuwe kascommissie zal vormen. Als reserve- commissaris wordt Jaap Groeneveld benoemd.
Tot slot worden het Activiteitenplan 2017 en de Begroting 2017 besproken. De vergadering gaat ermee akkoord.

7) Mededelingen over TVE-tijdschrift, van de redactie

  • Frits Booy deelt mee, dat er voldoende kopij wordt aangeleverd voor het tijdschrift. Alleen worden de bijdragen, ook die over de voorgenomen activiteiten, veelvuldig te laat ingeleverd. Hij roept de historische organisaties op om hun bijdragen een maand voor de verschijningsmaand aan te leveren. Dus die voor het meinummer graag vóór 1 april.
  • Jan Vollers meldt een wijziging van het DB: Hans Mous, die namens de redactie in het DB zitting had, zal worden opgevolgd door Joris Cammelbeeck.

8) Tour de ronde
Kees van Aggelen maakt melding van activiteiten van de HHK Albertus Perk en noemt daarbij de uitgave van het tijdschrift “Eigen Perk” en de excursies.
Ernst HL Kasteleijn deelt mee dat de HK Loosdrecht Het Boerenboek heeft uitgebracht, waarvan alle 800 exemplaren in drie maanden waren verkocht. In het periodiek zal aandacht worden besteed aan kunstschilder Dirk Smorenberg.
Klaas Oosterom maakt de aanwezigen attent op een door de HK Bussum georganiseerde gegidste wandeling in april door het echte Franse Kamp, waar de Fransen in 1809 drie maanden hun kamp hadden opgeslagen en waarvan nog restanten aanwezig zijn.
Dick Rozendaal meldt dat de ruimte in het Muizenfort voor de HK Stad Muiden moet worden ingekrompen omdat een nieuwe gebruiker erin zal komen. Er wordt gewerkt aan een boek over Verdwenen boerderijen. Een werkgroep is actief voor het project Interieurs als spiegel van de materiële cultuur. Dick roept de historische organisaties op om hiervoor nog meer bijdragen te leveren.
Jos Joosen van de HK Laren maakt de aanwezigen attent op het boek Schieten op de maan van Elbert Roest en Teun Koetsier, waarin het verzet tijdens WO II in Laren wordt beschreven.
Cees Pfeiffer van de HK Weesp memoreert een succesvolle lezing over de Weesper slagers. Ook de stadswandelingen zijn onverminderd populair (500-600 deelnemers). Vooral nieuwe bewoners doen er graag aan mee. Desondanks is er een kleine teruggang in het aantal leden.
Leen Mak van meldt de inspanningen van de Vrienden van het Gooi in verband met de problemen rond het GNR.
Ewoud Doyer van de HK Huizen deelt mee dat het Woordenboek Huizer Dialect een succes is gebleken. Er volgt een tweede druk. Momenteel wordt het Huizer dialect nog door ca. 200 personen gesproken. Recent is het boek Gevelstenen in Huizen uitgebracht. Ewoud zou graag in samenwerking met TVE de kennis over het digitaal uitbrengen van publicaties willen uitwisselen. Het gebruik van Facebook pagina’s is hiervan een voorbeeld. Jan Vollers zegt toe dat TVE zich hierover gaat buigen.
Wout Goetzee kondigt de opening aan van de wisseltentoonstelling Energie-waar gaat dat heen? in het Geologisch Museum Hofland. De Stenentuin heeft een facelift gekregen. Verder wordt er in samenwerking met AWN Naerdincklant gewerkt aan het project Archeologie tussen Eem en Vechtstreek.
André Mascini van de HK Baerne deelt mee, dat in de Oudheidkamer de tentoonstelling Het Rode Dorp tot medio mei is te bezichtigen. Een nieuwe secretaris en een nieuwe penningmeester zijn benoemd. Uit een antiquariaat zijn oude boeken opgekocht, die succesvol zijn doorverkocht. Er wordt gewerkt aan projecten over Horeca in Baarn en het Joods monument.
Liebeth Lemckert maakt de vergadering attent op de tentoonstelling Eemnesser merklappen , die te zien is in de Oudheidkamer van de HK Eemnes. Er wordt dit jaar aandacht besteed aan de watersnoodramp 100 jaar geleden. Op 31 maart zal Henk van der Horst (Farce Majeure) een voordracht houden.
Ans Baar deelt mee, dat Jaap Jansen is afgetreden als voorzitter van de HK Nederhorst den Berg. Naar een opvolger wordt nog gezocht. Er wordt gewerkt aan een publicatie over de begraafplaatsen van de Willibrorduskerk.

9) Wvttk en Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

10) Sluiting
De voorzitter dankt allen voor hun constructieve bijdrage en sluit de vergadering.
De volgende AB-vergadering zal plaatsvinden op woensdag 16 november 2016. Locatie wordt nader bekend gemaakt.

JWS  30 maart 2016

AB-vergadering 19 november 2015

Notulen
van de vergadering van het Algemeen Bestuur op donderdag 19 november 2015 in de Infoschuur Natuurbrug GNR, Naarderweg 103, 1217 GL Hilversum

1) Opening door de voorzitter
Voorzitter Jan Vollers opent de vergadering. Hij verwelkomt in het bijzonder Gea van der Horst als nieuwe voorzitter van de HK Bussum en Karel Wiegert, de nieuwe voorzitter van de HK Stad Muiden.

2) Voorstel aanpassingen van de statuten van de Stichting Tussen Vecht en Eem
Jan Vollers licht in het kort toe, wat er op de vorige vergadering is besproken over dit onderwerp.Vervolgens beschrijft Ed van Mensch waarom een aanpassing nodig is. Naar de letter van de huidige statuten wordt de stichting bestuurd door een bestuur bestaande uit de aangesloten organisaties (ongeveer 40 stuks). Feitelijk is zo’n groot bestuur  onwerkbaar  en in de praktijk werkt de stichting al jaren met een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur (AB) op afstand. Dit lijkt erg veel op een verenigingsmodel en staat op gespannen voet met de gebruikelijke werkwijze van een stichting.
Tevens worden voor een ANBI-status enkele specifieke eisen aan de statuten gesteld.
Het DB heeft zich daarom gebogen over de statuten samen met drie leden uit het AB: Maria Boersen, Ewoud Doyer en Jaap Groeneveld. De laatste heeft zich later wegens omstandigheden moeten terugtrekken.

Het voorstel is om te komen tot een stichting met een klein bestuur (5 of 7 personen) en een Deelnemersraad (DR). De deelnemers zijn de huidige rechtspersoonlijkheid bezittende aangesloten besturen van de historische kringen (HK-en) en cultuurhistorische instellingen. Zij worden door een bestuurslid van die instelling vertegenwoordigd in de DR. Met elke deelnemer zal TVE een deelnemersovereenkomst afsluiten. Voor een juiste verwoording in de statuten door de notaris is het van belang dat het AB keuzes maakt op welke wijze de taken en bevoegdheden van de DR worden ingevuld. Er kan gekozen worden voor een ‘nauw betrokken optie’ en een ‘lichtere optie’.

Op 17 september is per e-mail aan de aangesloten historische organisaties gevraagd welke optie de voorkeur geniet. Er zijn 21 reacties ontvangen, waaronder die van vrijwel alle historische kringen. Van deze 21 respondenten waren 20 voor de lichte optie, terwijl één nog twijfelt. Een kleine meerderheid (13) heeft een voorkeur voor een bestuur van 7 personen, terwijl 4 respondenten een bestuur van 5 personen prefereren en 3 geen voorkeur uitspreken.Verder geven 3 HK-en aan, dat men niet voor een deelnemersbijdrage is. Eén HK voelt niet voor deelname in een DR.

Jan Vollers geeft nog eens aan hoe de relatie van TVE met de aangesloten organisaties is. In feite is TVE een stichting, die naast de organisaties staat en daarbij een netwerkfunctie heeft.
Ewoud Doyer stelt voor om nog een optie te bespreken, die hij een “lichte lichtere optie” wil noemen en die geen DR kent.
René Meijer licht toe, waarom deze optie niet strookt met de uitgangspunten van de huidige stichting TVE. De AB-leden zouden nl. geen invloed meer kunnen hebben op het DB.

Er ontspint zich een discussie over de bevoegdheden van de DR.
Karel Wiegert maakt zich zorgen over de terugkoppeling van de leden van de DR.
Jaap Groeneveld voegt toe, dat dit leden moeten zijn met affiniteit met de HK-en.
Erik van den Berg stelt vast, dat de lichtere optie aansluit bij de huidige situatie en dat deze dus de voorkeur verdient.
Jos Joosen spreekt zich uit tegen de “lichte lichtere optie” en verder verwacht hij in de nieuwe situatie voldoende transparantie van het DB.
Klaas Oosterom kan zich voorstellen dat gemeentelijke diensten, zoals archieven, apart komen te staan van TVE.
René Meijer stelt voor om de huidige aangesloten organisaties, die geen echte historische verenigingen zijn onder te brengen in b.v. een “klankbordgroep”, zodat ze nog wel hun bijdrage kunnen leveren binnen de netwerkorganisatie TVE.
Leen Mak, Erik van den Berg en André Mascini willen graag een artikel over de deelnemers-bijdrage in de statuten verwerken.
Ed van Mensch stelt voor om een artikel over de deelnemersbijdrage op te nemen in een nieuw huishoudelijk reglement, dat door het bestuur in de nieuwe stijl wordt uitgewerkt.
Na de discussie wordt de “lichte lichtere optie”, zoals naar voren gebracht door Ewoud Doyer, in stemming gebracht. Deze wordt unaniem verworpen.
Vervolgens wordt met algemene stemmen besloten om voor de aanpassing van de statuten uit te gaan van de “lichtere optie”.
Jan Vollers bedankt René Meijer voor zijn bijdrage in de discussie.
Door de notarissen zullen de concept-statuten worden gemaakt uitgaande van de “lichtere optie”, waarna deze zullen worden voorgelegd aan het AB.

3) Nieuw onderzoeksproject
Hans Mous geeft een toelichting op het eindverslag van een commissie, die de leemtes in de geschiedschrijving van de regio tussen Vecht en Eem heeft geïnventariseerd. Een verdere toespitsing heeft geleid tot drie onderwerpen, waaraan aandacht zou moeten worden besteed. De commissie heeft voorgesteld om als eerste onderwerp te kiezen Interieurs als spiegel van de materiële cultuur.
Er zijn in onze regio vanaf de achttiende eeuw boedelbeschrijvingen bewaard gebleven. Boedelbeschrijvingen vanaf de achttiende eeuw geven een goed beeld van de materiële cultuur (wat hadden de mensen in huis?) maar ook van de wooncultuur (wat stond of hing er in welk vertrek?). Het kan zeer aantrekkelijk zijn om te focussen op nog bestaande gebouwen. Maria Boersen geeft aan de hand van een boerderij in Blaricum een voorbeeld hoe zo’n onderzoek zou kunnen worden uitgevoerd.
Hans vraagt de HK-en om het eindverslag van de commissie nog eens door te nemen en zowel binnen als buiten hun organisatie mensen te zoeken, die zich met dit onderwerp bezig willen houden. Hij benadrukt de zelfstandigheid van de potentiële onderzoekers bij het kiezen van de invulling van het onderzoek.
Hij vraagt de HK-en om de komende weken een reactie te sturen aan de secretaris.
Gea van der Horst en Dick Rozendaal geven zich op om in een werkgroep zitting te nemen.
In januari 2016 zullen zo nodig de HK-en nog eens worden herinnerd aan de oproep.
Klaas Oosterom vraagt of er nog een vervolg op Geuzen en Papen komt.
Jan Vollers zal uitzoeken of dit haalbaar is.

4) Presentatie Marjolein Trouw over de Stichting Omgevingseducatie
Gerdis Michielse, voorzitter van het DB van de Stichting Omgevingseducatie, geeft een korte introductie over het ontstaan van de stichting in 1994, waarbij TVE een belangrijke rol heeft gespeeld.
Marjolein Trouw, projectleider erfgoededucatie, vertelt over de projecten, die in samenwerking met HK-en worden uitgevoerd. De Stichting Omgevingseducatie ontwikkelt lesmaterialen ten behoeve van scholen in samenwerking met HK-en, maar ook met musea, archieven, etc. Het streven is om in de directe omgeving van scholen fysieke overblijfselen van de geschiedenis van het dorp of de regio te vinden. Daarna zoveel mogelijk met de scholieren ter plaatse te kijken en onderzoek te doen.
De stichting werkt hierbij nauw samen met scholen, waarbij aangetekend moet worden, dat de leraren hiervoor niet altijd genoeg tijd kunnen vinden. Ze geeft voorbeelden van projecten met scholen in Ankeveen, Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Loosdrecht, Muiderberg, Naarden en Weesp. De waardering voor het werk van de stichting blijkt uit het onverminderde enthousiasme van de scholieren.
Antoinetty van den Brink en André Mascini brengen naar voren, dat het voor een HK moeilijk is om contacten te leggen met scholen. Zij zouden het zeer op prijs stellen als zij hiervoor de hulp van Omgevingseducatie zouden kunnen krijgen.
Marjolein zegt deze hulp graag toe.
Jan Vollers bedankt Marjolein en Gerdis voor hun informatieve en nuttige presentatie.

5) Mededelingen
Jan Vollers deelt mee, dat er nog geen beslissing is genomen over het thema van de Open Dag 2016. Er zijn diverse suggesties gedaan o.a. op de Lustrumbijeenkomst van TVE op 8 november.

6) Notulen AB-vergadering 18 maart 2015
De notulen worden goedgekeurd.

7) Tour de ronde
André Mascini kan meedelen dat het ledental van de HK Baerne stabiel blijft op ca. 800. De behuizing van de HK is nog een probleem. Er is een nieuwe secretaris benoemd. De expositie Kunst met een kroontje wordt momenteel getoond in de Oudheidkamer.
Karel Wiegert meldt dat de HK Stad Muiden in overleg is om de gehele beschikbare ruimte in het Muizenfort te mogen gebruiken. Momenteel is er een expositie van vondsten in het veld te zien.
Antoinetty van den Brink deelt mee, dat de HK Laren een pilot uitvoert voor een wisselende digitale tentoonstelling in de Lindenhoeve te Laren. Ze memoreert de plaatsing van het unieke kastaltaar in het raadhuis.
Jaap Groeneveld maakt de vergadering attent op de tentoonstelling Eemnesser merklappen , die te zien is in de Oudheidkamer van de HK Eemnes.
Leen Mak memoreert de succesvolle lustrumviering van de Vrienden van het Gooi, waar een presentatie over en een bezoek aan de zanderijen op het programma stond. De vereniging is druk bezig met het verder uitbouwen van het Kenniscentrum om inhoudelijk beter te kunnen reageren op zaken, die veelal ruimtelijke ordening betreffen.
Marjolein Trouw brengt het project Ken uw nieuwe buren onder de aandacht, waarbij inwoners van de fusiegemeente Gooise Meren op de hoogte worden gebracht van hun historie. Omgevingseducatie zal hierop aansluiten met lesmateriaal.
Hans Mous deelt namens de redactie van TVE mee, dat de voorbereiding van het decembernummer van TVE op schema ligt en begin december zal uitkomen.
Koos Voorn van de HK Ankeveen, Kortenhoef, ’s-Graveland vertelt over de Multi Touch Tafel, die in de bibliotheek van Loosdrecht staat opgesteld. Hiermee kunnen o.a. historische beelden worden opgeroepen.

8) Wvttk en Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

9) Sluiting
De voorzitter dankt alle medewerkers van de Omgevingseducatie en de Vrienden van het Gooi voor de gastvrijheid.

De volgende AB-vergadering zal plaatsvinden op woensdag 16 maart 2016. Locatie wordt nader bekend gemaakt.

JWS          8 december 2015

AB-vergadering 18 maart 2015

Notulen
van de vergadering van het Algemeen Bestuur op woensdag 18 maart 2015 bij de HK Blaricum, Brinklaan 4A, 1261 ER Blaricum

 1) Opening door de voorzitter
Voorzitter Jan Vollers opent de vergadering. Hij verwelkomt Juliette Jonker- Duynstee, die een voordracht zal houden over de geschiedenis van Vreeland. Verder heet hij welkom Wout Steins Bisschop en René Meijer, die een presentatie hebben voorbereid voor noodzakelijke aanpassingen van de statuten van de Stichting Tussen Vecht en Eem. Inez Goosens heeft zich wegens ziekte moeten afmelden.

2) Presentatie door Juliette Jonker- Duynstee over “Vreeland, 750 jaar geschiedenis”
Juliette is kunsthistorica, oprichter van VechtExclusief en bekleedt diverse functies, zoals eindredacteur van de Vechtkroniek en bestuurslid van Niftarlake. De voordracht is gebaseerd op het boek “Vreeland, 750 jaar geschiedenis”, waaraan ze als hoofdredacteur heeft meegewerkt. De eerste druk van 1000 exemplaren is uitverkocht, maar een tweede druk is op haar initiatief uitgekomen en is dus toch weer te verkrijgen. Aan de hand van een serie prachtige foto’s beschrijft Juliette het ontstaan van Vreeland en verklaart hoe de plaats, die in 1265 van bisschop Hendrik van Vianden stadsrechten kreeg, tot zijn huidige vorm is geëvolueerd. De naam is afgeleid van het inmiddels verdwenen kasteel Vredeland. In een filmpje laat ze de aanwezigen in vogelvlucht over Vreeland zweven. Juliette maakt de aanwezigen attent op de festiviteiten in Vreeland in verband met het 750-jarig bestaan. Vanaf eind mei tot de derde week van juni is er een culturele maand “Sterren van Vreeland” en op 29 augustus een speciale Middeleeuwse dag.
Jan Vollers spreekt zijn dank uit in woord en gebaar voor de boeiende en enerverende tocht door de geschiedenis van Vreeland.

3) Presentatie door Wout Steins Bisschop over: “Aanpassingen van de statuten van de Stichting Tussen Vecht en Eem”
Ed van Mensch
legt uit waarom een aanpassing van de statuten nodig is. De aanleiding is de ANBI- status, die TVE heeft. De statuten moeten daartoe ANBI- proof worden gemaakt. Vastgelegd moet o.a. worden waar een eventueel restkapitaal heen gaat bij eventueel opheffen van de stichting TVE. Dit kapitaal moet dan gaan naar een organisatie, die ook een ANBI- status heeft. Als de statuten toch moeten worden gewijzigd is het de wens van het DB om ze zodanig aan te passen dat ze aansluiten bij de huidige gang van zaken binnen het AB.
De procedure, die het bestuur voor ogen staat is de volgende:
Tijdens deze vergadering zal worden toegelicht welke praktische tekortkomingen de huidige statuten hebben. Globaal zal worden aangegeven hoe de aangepaste statuten eruit zullen zien.
Indien de vergadering akkoord is, zullen de notarissen een voorstel uitwerken volgens de aangegeven lijnen. Deze zal op de volgende AB- vergadering worden gepresenteerd.

Vervolgens neemt notaris Wout Steins Bisschops van RijksBredius Netwerk Notarissen het woord. Aan de hand van voorbeelden geeft hij aan, waar de statuten volgens de huidige inzichten rammelen. Het naleven van de huidige statuten zou betekenen, dat het bestuur zou bestaan uit ca. 40 leden, t.w. alle vertegenwoordigers van de historische verenigingen. Hij veronderstelt dat niet alle aanwezigen zich dat realiseren. Om tegemoet te komen aan de praktische bezwaren, die hieraan kleven, zou er een deelnemersraad gevormd kunnen worden, waarvan een paar afgevaardigden in het bestuur zitting nemen. De deelnemersraad krijgt dan de bevoegdheden, die volgens de huidige statuten aan de bestuursleden van de historische verenigingen zijn toegekend. Er zullen eisen moeten worden geformuleerd om te bepalen welke verenigingen kunnen deelnemen en er zal een deelnemersovereenkomst moeten worden gesloten.
De deelnemers zullen bij vergaderingen moeten worden vertegenwoordigd door een bestuurslid of een daartoe gemachtigde van de betreffende historische vereniging. Op vragen uit de vergadering  antwoordt Wout, dat de deelnemersraad zal moeten goedkeuren welke verenigingen kunnen deelnemen. Verder stelt hij , dat een Huishoudelijk reglement niet direct noodzakelijk is, maar mocht hiertoe worden besloten, dan moet in de statuten worden vermeld hoe deze kan worden aangepast. Omzetting naar een vereniging geeft veel werk en levert geen voordelen op ten opzichte van een stichting. Een stichting past het beste bij de activiteiten, zoals die nu plaats vinden.

Voor de goede gang van zaken wordt voorgesteld om een deelnemersbijdrage te vragen. Deze bijdrage zal laag moeten worden gehouden. Gedacht wordt aan € 50 tot €100, afhankelijk van de omvang van de verenigingen.
Jan Vollers stelt de vergadering voor om de heren Meijer en Steins Bisschop te vragen om de aanpassingen volgens de geschetste lijnen uit te werken, zodat er bij de volgende AB-vergadering in november een uitgewerkt concept kan worden gepresenteerd. De vergadering stemt in met het voorstel. Op een vraag van Leen Mak (VVG) of de invoering van de nieuwe statuten niet sneller kan, antwoordt Jan Vollers, dat er volgens de bestaande statuten moet worden gewerkt en dat we ervan uit gaan, dat op de AB-vergadering van maart 2016 de aangepaste statuten gereed zullen zijn. Verder stelt hij voor om enkele vrijwilligers mee te laten denken over de aanpassingen. Ook dat voorstel krijgt de instemming van de vergadering.
Maria Boersen (Omgevingseducatie), Ewoud Doyer (HK Huizen) en Jaap Groeneveld (HK Eemnes) melden zich aan en krijgen het mandaat van de vergadering om bij de totstandkoming van aangepaste statuten namens de vergadering hun inbreng te leveren.
Voorzitter Jan Vollers bedankt Wout Steins Bisschop en René Meijer voor hun uiterst interessante presentatie, die in tegenstelling tot een eerdere suggestie allesbehalve saai is geweest en overhandigt hun een attentie.

4) a-Notulen AB-vergadering 12 november 2014
De notulen worden goedgekeurd na correctie van de schrijfwijze van de voornaam van Joep Vos (HK Blaricum).

  b-Jaarverslag TVE 2013
Het Jaarverslag wordt goedgekeurd met de aantekening dat de Emil Ludenlezing op donderdag 24 april 2014 plaats vond.

 5) Financiële Stukken
Penningmeester Iny Hoogendijk licht de Resultatenrekening toe. Ze kan een positief resultaat melden. Het aantal donateurs liep terug en daarmee de inkomsten. TVE probeert daarom zoveel mogelijk kosten te besparen. Besparingen zijn o.a. mogelijk door meer correspondentie via e-mail te laten lopen in plaats van per brief. Iny verzoekt dan ook iedereen, die dat nog niet heeft gedaan om het e-mailadres door te geven. Jan Vollers leest het verslag van de kascommissie voor.
De kascommissie bestaande uit Erik van den Berg en Jos Joosen geeft daarin aan, dat de financiële stukken worden goedgekeurd. Onder applaus wordt de penningmeester gedéchargeerd.
De voorzitter dankt Iny voor haar zorgvuldige financiële beheer en ook de kascommissie voor hun nauwkeurige controle en overhandigt aftredend kascommissaris Erik van den Berg een attentie als dank voor het goede werk.
Als opvolger van Erik wordt Leen Mak benoemd, die samen met Jos Joosen de nieuwe kascommissie zal vormen. Als reserve- commissarissen worden Jaap Groeneveld en André Mascini benoemd.

Tot slot worden het Activiteitenplan 2016 en de Begroting 2016 besproken. De vergadering gaat ermee akkoord.

6) Mededelingen

-Jan Vollers deelt mee, dat de Emil Ludenlezing dit jaar zal plaats vinden op vrijdag 24 april. Frits van Dulm zal de lezing houden met de titel Emil Luden, een energiek en onvermoeid leider.
-Verder maakt hij de aanwezigen attent op de presentatie van het boek Van Andriessen tot Van Zutphen, honderd erflaters tussen Vecht en Eem, die aansluitend aan de uitreiking van de Emil Luden penning zal plaats vinden. De AB-leden zullen hiervoor per e-mail worden uitgenodigd.

-De Open Dag van TVE zal in samenwerking met de HHK Albertus Perk op zaterdag 30 mei worden georganiseerd. Het thema is Hilversum als mediastad, verleden en toekomst. Het ochtendprogramma omvat lezingen door Ad van Liempt en Max Cramer, terwijl een de paneldiscussie onder leiding staat van Ad ’s-Gravesande. ’s Middags zijn er excursies naar diverse omroepgebouwen en mediabedrijven.
Er zal een speciaal nummer van het tijdschrift van TVE aan worden gewijd.
-In verband met het negende lustrum van TVE is er op zondagmiddag  8 november een receptie met muziek in het raadhuis van Hilversum.

-Marjolein Trouw (Omgevingseducatie) deelt mee, dat In Hilversum het project voor een digitale erfgoed leerlijn door middel van gastlessen aan basisscholen bijna is afgerond.
-Henk Michielse brengt de cursus Gooi-o-logie onder de aandacht. Deze start in het najaar en is uitgebreid met een aangepaste cursus voor nieuwe raadsleden en docenten. Er wordt door GNR, VVG, TVE en Omgevingseducatie gewerkt aan vervolgcursussen. Cursussen kunnen ook worden gegeven op locaties bij historische verenigingen.
-Ed van Mensch overhandigt alle aanwezigen een folder met de vernieuwde erfgooiersroute.
-Frans van Giessen van de HK Ankeveen, ’s-Graveland en Kortenhoef is wegens ziekte afwezig, maar op zijn verzoek brengt Jan Vollers het overlijden van de Ankeveense geschiedkundige Jan Veenman in herinnering. Op verzoek van Frans maakt Jan Vollers de aanwezigen attent op de tentoonstelling in De Drie Dorpen in Ankeveen van 2 t/m 5 mei, waar Bruin Wallenburg zijn verzameling over Wereldoorlog II zal tentoonstellen.

-Met instemming van de vergadering wordt besloten om de Tour de Ronde deze keer over te slaan.

7) Wvttk en Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

8) Sluiting
De voorzitter dankt alle medewerkers van de HK Blaricum voor hun meer dan voortreffelijke verzorging en overhandigt Joep Vos daarvoor een stoffelijk blijk van erkentelijkheid en sluit de vergadering.

De volgende AB-vergadering zal plaatsvinden op donderdag 19 november 2015. Locatie wordt nader bekend gemaakt.

JWS          10 april 2015

 

AB-vergadering 12 november 2014

Notulen
van de vergadering van het Algemeen Bestuur op woensdag 12 november 2014 in het Geologisch Museum Hofland, Hilversumseweg 51, 1251 EW Laren

1) Opening door de voorzitter
Jan Vollers opent de vergadering, waarbij hij zijn dank uitspreekt aan het Geologisch Museum Hofland voor de royale ontvangst.
Hij geeft het woord aan oud-hoofddocent bij de afdeling Sedimentologie aan de VU en secretaris van het museum: Anne Rutger Fortuin.

2) Introductie Geologisch Museum Hofland door Anne Rutger Fortuin
In zijn introductie memoreert hij de unieke locatie van het museum, dat gelegen is op bijna het hoogste punt van het Gooi en op een kruispunt van zgn. doodwegen. De Stichting Geologisch Museum Hofland kwam tot stand op 19 april 1972. Dit in nauw overleg met de gemeente Laren, aan wie amateurgeoloog Lucas Hofland bij zijn overlijden in 1969 zijn zwerfstenenverzameling had nagelaten. Op 1 april 1988 kreeg de Stichting van de gemeente Laren de beschikking over het huidige pand, het voormalig Tolhuis. In 2006 werd het museum uitgebreid met de Nienhuijsvleugel, genoemd naar de amateur geoloog, die daarvoor een aanzienlijk bedrag schonk.
De spreker vraagt bijzondere aandacht voor de expositie “Goois verleden”, waarin de geologische, paleontologische en landschappelijke facetten van het Gooi worden getoond en waarvoor met GNR is samengewerkt. Elke derde zondag van de maand is er een interessante lezing.
In september is de tentoonstelling “Agaten, schoonheid in duisternis” geopend. Eind 2015 zal er een expositie over Energie worden georganiseerd.
Voor het goede beheer van het museum zijn ca. 65 vrijwilligers actief.

3) Presentatie “IJstijden en het Gooi” door geoloog Kees Biermann
Kees Biermann, wetenschapper op de afdeling Aardwetenschappen van de VU houdt zich bezig met de processen van gebergtevorming. Om de vorming van het Gooi te verklaren voert hij het gehoor mee naar het Pleistoceen 2 miljoen jaar geleden, toen enorme gletsjers over het huidige Nederland schoven. Het ijs kwam tot de lijn Haarlem- Utrecht- Nijmegen. Daarbij ontstonden grote stuwwallen. Hierbij werd de 13 ton zware kei, die nu in Hilversum is te bewonderen, meegesleurd vanuit het noorden van Europa. De invloed van de Eridanosrivier, die aan het begin van het Pleistoceen zijn delta uitbreidde tot over Nederland is in de ondergrond nog goed zichtbaar.
Kees verlucht zijn presentatie met pakkende beelden.

4) Mededelingen

Verzoek van Stichting de Vesting Naarden tot toetreding tot TVE: Het DB van TVE stelt voor om het schriftelijk door Carlos Scheltema ingediende verzoek te honoreren. Het AB gaat ermee akkoord.

Open Dag TVE in 2015 : Er zijn verkennende besprekingen geweest met de HHK Albertus Perk om de Open Dag 2015 in Hilversum te laten plaats vinden. Zowel TVE (9e lustrum) als Albertus Perk (8e lustrum) vieren dan een lustrum. Er is al een voorlopig programma vastgesteld. Ad van Liempt is bereid om een lezing te houden met als thema “Hilversum, de omroepstad”. Ook de architectuur van omroepgebouwen komt aan de orde, waarbij ook nieuwe bestemmingen van de gebouwen zullen worden belicht. Voor de locatie wordt gedacht aan het Muziekcentrum van de omroep (MCO) in Hilversum. Uiteraard zullen er ook weer excursies worden gehouden. Als datum wordt 30 mei 2015 voorgesteld

Erik van den Berg deelt mee, dat Albertus Perk al een groot bedrag hiervoor heeft gereserveerd. Hij stelt voor dat andere historische kringen binnen de koepel van TVE ook een financiële bijdrage leveren, waarbij hij denkt aan € 50 tot € 100 per vereniging.
Jan Vollers ondersteunt dit voorstel en zegt toe dat dit voorstel verder zal worden uitgewerkt door TVE.

Statuten TVE: De huidige statuten van TVE dateren van 1979 en sluiten niet meer aan bij de veranderende omstandigheden. TVE heeft een gepensioneerde notaris om advies gevraagd. Op de volgende AB- vergadering van 18 maart 2015 zal een aantal mogelijke organisatievormen worden gepresenteerd aan de leden. Hieruit zal een keuze worden gemaakt. Vervolgens zal deze worden uitgewerkt, waarna in de najaarsvergadering hierover zal worden besloten.

5) Notulen AB-vergadering 12 maart 2014
De notulen worden goedgekeurd. De HK Weesp heeft na de vergadering schriftelijk nog de volgende aanpassingen doorgegeven:
-Naar aanleiding van de inbreng van de HK Weesp tijdens de Tour de ronde (punt 7): Men heeft afgezien van de invoering van automatische incasso, omdat anders de extra bijdrage bovenop het lidmaatschap wordt misgelopen. Voor de HK Weesp bedraagt dit jaarlijks bijna
1000.
– Er zijn geen 200 nieuwe leden bijgekomen door het vertonen van de Van Houtenfilm, maar er waren 200 leden aanwezig.

 6) Tour de ronde

Het tijdschrift Tussen Vecht en Eem; Hoofdredacteur Hans Mous deelt mee, dat de voorbereiding voor het decembernummer op schema ligt en dat het begin december zal uitkomen.
Van Andriessen tot Van Zutphen- 100 erflaters tussen Vecht en Eem: Initiator en hoofdredacteur Henk Michielse geeft een korte beschrijving van de opzet van de bundel, die vergelijkbaar is met de eerder verschenen bundel De dood van een erfgooier . Vrijwel alle plaatsen in het Gooi worden belicht en er zullen alleen personen worden genoemd, die al zijn overleden.
Penningmeester van TVE Iny Hoogendijk licht toe, dat de prijsstelling ook analoog is aan die van  De dood van een erfgooier en dus voor de aangesloten verenigingen €15 bedraagt en dat de winkelprijs €17,50 zal zijn. Het boek zal in het voorjaar 2015 uitkomen en zal mogelijk worden gepresenteerd ter gelegenheid van het lustrum van TVE.
HK Bussum: Klaas Oosterom deelt mee, dat de HK Bussum een nieuw onderkomen heeft gevonden in de rechterzijvleugel van het station Naarden- Bussum. De verhuizing is al begonnen en men verwacht dit op 26 november te hebben voltooid. Helaas is er ook minder goed nieuws. Voorzitter Dorothee Luykx en ook de penningmeester zijn afgetreden.
HK Eemnes: Jaap Groeneveld brengt de tentoonstelling “Was getekend Piet Klaasse” onder de aandacht. Deze zal tot 17 januari 2015 zijn te zien in de Oudheidkamer. Er worden voorbereidingen getroffen om een expositie over de voormalige Ocrietfabriek, waar ooit het Lavet werd gefabriceerd, te organiseren. Verder zal in 2015 aandacht worden besteed aan WO II.
HHK Albertus Perk: Al eerder is over het lustrum gesproken. Erik van den Berg deelt mee dat in het kader hiervan in 2015 een lustrumboek zal verschijnen over de Hilversumse middenstand. De Historische kring maakt zich bezorgd over de nieuwbouwplannen met het KRO-gebouw. Aan de gemeente is een brief geschreven met het dringende advies om de dubbele villa aan de Julianalaan de monumentenstatus te verlenen. Er zijn in Hilversum ca. 800 monumenten geïdentificeerd. Albertus Perk heeft een monumentenschildje ontwikkeld, die op de voorgevel van deze gebouwen moet worden aangebracht. Op de Open Monumentendag in 2014 is het startsein gegeven voor de montage van de eerste 500 schildjes. Het project loopt enige vertraging op, omdat niet iedere bewoner van een monumentenpand een dergelijk schildje wil plaatsen.
Er ontspint zich een discussie over de in gebruik zijnde schildjes bij verschillende historische verenigingen. Jaap Jansen van de HK Nederhorst den Berg vertelt over de in eigen beheer ontwikkelde schildjes. Rom van der Schaaf deelt mee, dat in Eemnes ook gewerkt wordt aan dergelijke schildjes. Hij vertelt dat de gemeente Huizen ook een schildje heeft ontwikkeld en aan de bewoners van de monumenten heeft gevraagd om deze te laten aanbrengen.
Ed van Mensch kondigt aan, dat Albertus Perk een Nieuwsbrief heeft ontwikkeld, die een aantal keren per jaar zal worden uitgebracht. Het eerste exemplaar is goed ontvangen. De AB- leden  geven te kennen de Nieuwsbrief te willen ontvangen. Ed zal hiervoor zorgen.

HK Baerne: In verband met het 8e lustrum is er op 27 september een symposium gehouden in kasteel Groeneveld, waarbij het boek Duizend jaar Baarn (224 pagina’s) is uitgebracht onder eindredactie van Frits Booy en Gerard Brouwer. André Mascini deelt mee, dat het boek nog steeds te koop is voor € 19,50.
Het aantal leden is nog steeds groeiende. Het tot stand brengen van een betere samenwerking tussen de verschillende stichtingen en verenigingen in Baarn, die zich bezighouden met lokale historie, is niet helemaal gelukt. Alleen met de Stichting Groenegraf is een goede band ontstaan.
Op 4 oktober is de tentoonstelling Baarn spoort…al 140 jaar geopend.
HK Ankeveen, ’s Graveland, Kortenhoef: De fototentoonstelling Veranderde dorpsgezichten op 25 en 26 oktober is een succes geweest. Frans van Giessen kondigt een nieuwe tentoonstelling aan over WO II, die in april en mei 2015 te bezichtigen zal zijn. Het goede bericht is, dat er 22  nieuwe leden waren te verwelkomen. Het slechte nieuws is, dat Jan Veenman een hartaanval heeft gehad en dat Frans zelf heeft aangegeven af te treden als voorzitter, omdat hij “niet meer op ieder bal wil gaan dansen”. Hij blijft dus wel actief voor de historische kring.
HK Loosdrecht : Men heeft de beschikking gekregen over een glas-in-loodraam van Pieter van Velzen. Deze is in de bibliotheek opgesteld. Ernst HL Kasteleijn vertelt over de bijdrage van de HK Loosdrecht bij de advisering over de toekomst van een zandstenen oorlogsdocument. Omgevingseducatie (OGVE): Marjolein Trouw deelt mee, dat In Hilversum een project loopt voor een digitale erfgoed leerlijn door middel van gastlessen aan basisscholen. In samenwerking met TVE is een docentenversie van de cursus Gooi-o-logie ontwikkeld. Deze is gegeven aan 23 docenten. Er wordt gewerkt aan het educatieaspect van het project Geopark.
HK Nederhorst den Berg: Jaap Jansen vertelt over een project om de graven op de oude begraafplaats in beeld te brengen.
HK Laren: Teun Koetsier beschrijft de stand van zaken betreffende het unieke kastaltaar, dat afkomstig is uit de collectie van het Museum Hilversum. De gemeente Hilversum zal het altaar in bruikleen gaan geven. Restauratie zal ongeveer € 30.000 kosten. Men is hiervoor fondsen aan het werven. Na de restauratie zal dit kastaltaar een plaats krijgen in het gemeentehuis.
Na de oorlog zijn de gemeenten Boxmeer en Laren gekoppeld voor de wederopbouw. Dit zal op 6 december worden herdacht. De HK is met de voorbereiding hiervan bezig,
HK Blaricum: Jaap Vos deelt mee, dat het collectief Kunst op Drift een expositie heeft georganiseerd, die tot 11 januari 2015 is te bezichtigen. Verder is een aantal bijzondere huizen  geïdentificeerd. Vanaf 22 januari 2015 zal de expositie Bijzonder  en monumentaal Blaricum hieraan zijn gewijd.
De HK zal in 2017 zijn 35-jarig bestaan vieren. Jaap stelt voor om hiervoor samen te werken met TVE. Tevens biedt hij aan om de volgende AB-vergadering in Blaricum te laten plaats vinden. Jan Vollers geeft aan dat TVE dit aanbod graag accepteert.
Stad en Lande Stichting: Ed van Mensch maakt de aanwezigen attent op een project van het Goois Natuurreservaat, Singer Laren en de Stad en Lande Stichting om een fotoserie te maken van hedendaagse erfgooiers, hun nazaten en anderen, die een rol hebben gespeeld bij hun geschiedenis. Een selectie van deze portretten samen met geschilderde portretten door o.a. Hart Nibbrig, Co Breman en Toon de Jong wordt volgend jaar van 5 juni tot 30 augustus tentoongesteld in Singer Laren.
Begin 2015 zal het archeologiecentrum het Huis van Hilde te Castricum worden geopend. Men heeft een archeologische fietsroute ontwikkeld door het Gooi, die te downloaden is (www.huisvanhilde.nl).

7) Wvttk/ rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

8) Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering onder dankzegging aan de vrijwilligers van het museum voor de goede zorgen en gastvrijheid.

De volgende AB-vergadering zal plaatsvinden op woensdag 18 maart 2015 in BLaricum.

JWS       1 december 2014

AB-vergadering 12 maart 2014

Notulen
van de vergadering van het Algemeen Bestuur op woensdag 12 maart 2014 in de Eemzaal van De Hilt, Hasselaarlaan 1C, 3755 AV Eemnes

1) Opening door de voorzitter
Jan Vollers opent de vergadering. Hij verwelkomt Jacqueline Lamers, die een voordracht zal houden over Naarden Vesting 200 jaar geleden. In 1814 werd Naarden bevrijd van de Franse bezettingsmacht, hetgeen dit jaar passend wordt gevierd.

 2) Presentatie door Jacqueline Lamers over “Naarden Vesting 200 jaar geleden”
Allereerst licht Jacqueline toe waarom Naarden nog zolang bezet werd gehouden door de Fransen, terwijl Napoleon allang was verslagen en de meeste Fransen zich al uit Nederland hadden teruggetrokken. De commandant van het Franse garnizoen, generaal Quétard de la Porte, hield zich namelijk aan zijn officierseed en wilde alleen op bevel van Napoleon de vestingstad overgeven. Pas na een beleg dat duurde van november 1813 tot mei 1814 was hij ervan overtuigd dat verder verzet geen zin meer had.
De gewone burger, arm of rijk, in en rond de vesting moest machteloos de gebeurtenissen ondergaan, Het betrof de heffing van extra belastingen, het inleveren van voedselvoorraden, verplichtingen voor alle mannen van 18 tot 60 jaar om ijs te hakken in de bevroren grachten, etc.
Na het herstel van het Hollandse gezag op 12 mei 1814 werd de bevolking opgeroepen schriftelijk schadeclaims in te dienen. De claims in moeizaam handschrift liegen er niet om. Naarden en omgeving hadden zwaar geleden onder het beleg.
Jacqueline geeft hiervan een aantal schrijnende, maar ook tragikomische voorbeelden, die nog steeds zijn bewaard in het Naardense Stadsarchief.
Ze besluit haar boeiende voordracht met de constatering, dat het terecht is, dat we 200 jaar later nog eens aandacht wijden aan het beleg en de bevrijding van Naarden.

 3) Mededelingen
Bevrijding van Naarden in 1814
: In vervolg op de presentatie kondigt de voorzitter aan dat er uitgebreid zal worden stilgestaan bij deze gebeurtenis door middel van de volgende activiteiten:
-Er is een speciale uitgave van TVE gewijd aan dit onderwerp, dat in mei uit zal komen
-Op vrijdag 11 april zal ’s avonds een symposium in het stadhuis van Naarden worden gehouden, waarvoor ieder zich kan opgeven
-Op zaterdag 10 mei zal ’s avonds een feestelijke manifestatie in de Grote Kerk plaats vinden.
Informatie hierover is te vinden op de website van TVE

Symposium Geuzen en papen Op vrijdag 2 mei ’s middags zal een discussiebijeenkomst voor lezers, belangstellenden en auteurs worden gehouden in de Wilhelminakerk te Bussum.

Open Dag 2014 van TVE: Deze is gepland op zaterdag 4 oktober, zal aansluiten bij het onderwerp van de maand van de geschiedenis Vriend en vijand en zal als thema hebben de Eerste wereldoorlog. Voor de samenstelling van het programma zal worden samengewerkt met de HK Bussum en het Vestingmuseum.

9e lustrum van TVE  in 2015: Voor de viering hiervan zijn contacten gelegd met de HHV Albertus Perk.

100 erflaters tussen Vecht en Eem In het eerste kwartaal van 2015 zal deze publicatie het licht zien. Initiator en hoofdredacteur Henk Michielse laat bij monde van Jan Vollers weten, dat er reeds 34 van de 100 benodigde artikelen gereed zijn.

Stand van zaken digitalisering archieven: Jan Siebenga geeft een samenvatting van de ontplooide activiteiten in 2013 die door TVE zijn gefaciliteerd. De doelstelling is om in vervolg op de initiatieven van Jaap Groeneveld softwarepakketten te vinden, die gebruikersvriendelijk en niet duur zijn en de mogelijkheid bieden om de gegevens op een website te plaatsen. Tevens is het streven om de archiefbeheerders met elkaar in contact te brengen, zodat informatie kan worden uitgewisseld. Er zijn twee bijeenkomsten georganiseerd, waarop resp. HK Eemnes en de HK-en Bussum en Ankeveen, ’s-Graveland en Kortenhoef presentaties gaven over de door hun gebruikte toepassingen. Geconstateerd werd dat er diverse benaderingen werden gehanteerd, waarbij soms een eigen programma was ontwikkeld en soms een kant-en-klaar gekocht pakket in gebruik was. Een ideaal pakket is nog niet gevonden. De belangstelling voor de bijeenkomsten was groot. TVE voelt zich daardoor gesterkt om door te gaan met het faciliteren van de bijeenkomsten. Er zijn nog leveranciers van pakketten, die graag hun producten willen presenteren. Hopelijk kan er een werkgroep worden geformeerd, die de voortgang van het project een extra stimulans kunnen geven.
Jaap Groeneveld voegt toe, dat de HK Eemnes parallel naast het project inmiddels het pakket van Vleuten/ De Meern verder is gaan ontwikkelen. Indien men hiermee verder is gevorderd, zou men deze graag willen presenteren aan de andere archiefbeheerders.
De historische verenigingen, die tot dusver niet hebben meegedaan aan bovengenoemde bijeenkomsten zullen  uitdrukkelijk worden uitgenodigd.

Mededeling na de vergadering: Ook in 2014 zal TVE in samenwerking met VVG weer betrokken zijn bij de cursus Gooi-o-logie. De gebruikelijke leergang via de Volksuniversiteit vindt plaats in september/ oktober, terwijl een ééndaagse  leergang voor raadsleden waarschijnlijk in mei zal worden gehouden.

4) a-Notulen AB-vergadering 13 november 2013

De notulen worden goedgekeurd.  Naar aanleiding van punt 6) deelt André Mascini mee, dat de gemeente in 2014 toch weer een subsidie heeft toegekend aan de HK Baerne.

  b-Jaarverslag TVE 2013

Het Jaarverslag wordt goedgekeurd

 5) Financiële Stukken
Penningmeester Iny Hoogendijk begint met de toelichting op de Resultatenrekening. Hoewel er sprake is van een licht negatief resultaat, was dit verlies lager dan voorzien. Het aantal donateurs liep terug. TVE probeert met wervingsacties hieraan iets te doen. Diverse aanwezigen herkennen dit verschijnsel en geven aan, hoe men nieuwe leden probeert te werven. De balans over 2013 geeft enkele posten aan, die het gevolg zijn van vertraging in de betalingen. De   begroting voor 2015 heeft een reservering voor het lustrum van TVE in 2015.
Erik van den Berg brengt mede namens Adriaan Branderhorst verslag uit van de kascommissie. Enkele onduidelijkheden in de overzichten zijn met de penningmeester besproken en naar tevredenheid verklaard. De kascommissie is tevreden over het vermogen, waardoor een klein  exploitatietekort acceptabel is. De kascommissie keurt derhalve de financiële stukken goed.
De voorzitter dankt Iny voor haar zorgvuldige financiële beheer en ook de kascommissie voor hun nauwkeurige controle.
Als opvolger van Adriaan Branderhorst wordt Jos Joosen benoemd, die samen met Erik van den Berg de nieuwe kascommissie zal vormen.

6) Het tijdschrift Tussen Vecht en Eem
Hoofdreacteur Hans Mous deelt mee, dat het maartnummer in de voorlaatste week van maart  zal worden bezorgd. In 2014 zal stil worden gestaan bij het ontzet van Naarden in 1814. De uitgave van mei 2014 zal hieraan volledig worden gewijd, maar zal niet door de redactie van TVE worden samengesteld. In 2014 zal het 100 jaar zijn geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Ook hieraan zal aandacht worden besteed. De redactie is uitgebreid met Claudette Baar. Verder constateert Hans, dat er voldoende stof is voor publicatie in het tijdschrift.

7) Tour de ronde
Omgevingseducatie (OGVE):
In Hilversum loopt een project voor een digitale erfgoed leerlijn door middel van gastlessen aan basisscholen. In samenwerking met TVE wordt een bijdrage geleverd aan de tot stand koming van een docentenversie van de cursus Gooi-o-logie. Er wordt gewerkt aan het educatie-aspect van het project Geopark. Maria Boersen benadrukt de functie van OGVE als schakel tussen onderwijs en organisaties op het gebied van natuur, erfgoed en duurzaamheid.
HK Baerne: In verband met het 8e lustrum zal er op 27 september een symposium worden gehouden in kasteel Groeneveld, waarbij de Historische Canon van Baarn (200 pagina’s) aan de burgemeester zal worden aangeboden. Op de begraafplaats zijn plaquettes aangebracht ter nagedachtenis aan belangrijk Baarnaars. Er is een nieuwe werkgroep communicatie actief die zich bezighoudt met zaken als Twitter en Facebook. Met ingang van 20 maart is Koos Guis als nieuwe secretaris aangetreden. Koos maakt van de gelegenheid gebruik door zijn plannen voor de komende twee jaar te ontvouwen. Een belangrijk onderdeel is om een sterke samenwerking tot stand te brengen tussen de verschillende stichtingen en verenigingen in Baarn, die zich bezighouden met lokale historie.
HK Ankeveen, ’s Graveland, Kortenhoef: Momenteel loopt een tentoonstelling over oude prenten die naast foto’s van de huidige situatie worden getoond. Het tijdschrift is vernieuwd. Er wordt doorgewerkt aan digitalisering van de documenten.
HK Loosdrecht : De tentoonstelling” Boeren van Loosdrecht” wordt voorbereid.. Deze zal eind 2014 te bezichtigen zijn. Om de bestuursleden te ontlasten wordt er steeds meer gewerkt met commissies voor diverse lopende projecten.
HK Laren: In de Lindenhoeve loopt de tentoonstelling “De Warrekam” tot 22 maart.
Op 5 april wordt de tentoonstelling “Aloysiusschool 100 jaar (Binckhorst/ Sint Jan)” geopend. Alle leggers van 1921-2009 van de Laarder krant afkomstig van het BEL archief zijn overgebracht naar het archief. Dit vraagt het nodige werk. Door publicatie van o.a. oude klassefoto’s op de website worden er nieuwe leden geworven. Ook veel nieuwe foto’s worden daardoor verkregen.
HK Eemnes: Tot half mei zal de tentoonstelling “De barre winter van 1963 in Eemnes” zijn te zien in de Oudheidkamer. Vanaf 24 mei zal er een tentoonstelling over het werk van de befaamde tekenaar en aquarellist Piet Klaasse zijn ingericht.
Onder de titel “Overschakelen- het verhaal van Philips´ Telecommunicatie Industrie”  is een boek uitgebracht, waarbij Jaap Groeneveld als eindredacteur en Rom van der Schaaf als hoofdredacteur hebben gefungeerd. Het boek behandelt hoofdzakelijk de activiteiten van Philips in Hilversum van 1918- 2009. Verder wordt er hard gewerkt aan digitalisering van documenten.
HK Bussum: Adriaan Branderhorst heeft afscheid genomen als voorzitter en is opgevolgd door historica Dorothée Luykx. Gelukkig blijft Adriaan wel actief als vrijwilliger.
Stichting De Hof: De grafstenen worden zonder subsidie onderhouden. Sponsors en vrienden zijn welkom. Helaas is de herdenkingsplaat ter herinnering van de medewerkers van Philips, die in de oorlog zijn omgekomen, gestolen. Gelukkig is er nu prachtige glazen herdenkingsplaat geplaatst.
Flos Wisse Smit meldt de aanwezigen, dat ze contactpersoon wil zijn voor het eventueel lenen van een collectie herdenkingsdoeken voor o.a. vorsten van de afgelopen 200 jaar. De huidige eigenaar wil deze vaak unieke doeken afstaan voor tijdelijke tentoonstellingen. Op den duur zal deze collectie waarschijnlijk naar Het Loo gaan.
HK Nederhorst den Berg: Van het jubileum in 2013 is een fotopresentatie gemaakt, die aan het begin van de jaarvergadering zal worden vertoond. Om zoveel mogelijk leden op de jaarvergadering te krijgen, wordt de vergadering besloten met een interessante lezing.
Vrienden van het Gooi: Veel werk wordt gemaakt van het controleren van bestemmingsplannen, waarbij getracht wordt de gemeenten te bewegen tot langere termijn denken. Het project Geopark  vordert gestaag. Hiervoor wordt o.a. samengewerkt met de Vrienden van de Vecht en de Vechtplassencommissie.  Aangezien het moeilijk is om gelden te verwerven kwam een pas verkregen legaat als geroepen. Het bedrag zal worden bestemd voor natuureducatie van jongeren.
Als nieuwe penningmeester is Joost Grasso aangetreden. VVG is betrokken bij de plannen van de gemeente Naarden om de schootsvelden te verkopen aan GNR.
HK Huizen: Een werkgroep is actief om het Huizer dialect voor de toekomst te bewaren. Men heeft een woordenboek voor het Huizer dialect het licht doen zien.
Geologisch Museum Hofland: De Gooihoek is inmiddels verbouwd en wordt op 3 april geopend. door de voorzitter van GNR. Vertraging is ontstaan doordat nu eenmaal 80% door vrijwilligers moet worden gedaan. De expositie beslaat de periode vanaf 1 miljoen jaar geleden tot nu.
HK Weesp: Ook de afgelopen periode is er veel werk gestoken in publiciteit, mede om nieuwe leden te krijgen. Via de website kan een geïnteresseerde gedurende 4 maanden gratis toegang tot de beeldbank krijgen. Daarna moet men lid van de HK worden om toegang te behouden. Sinds december 2013 geeft men een Nieuwsbrief uit aan die leden, die hun e-mailadres hebben opgegeven. Deze aanpak is van de HK Baerne afgekeken. Men is overgegaan op automatische incasso. Het Chocoladefestival, waarbij een film uit 1934 van de Van Houtenfabriek werd vertoond, was een groot succes en leverde 200 nieuwe leden op.
Er wordt samengewerkt met de stichting die de Open Monumentendag verzorgt.
De stadswandelingen zijn een succes en zullen worden uitgebreid. Men is nog op zoek naar een penningmeester.
HHK Albertus Perk: In 2015 zal een lustrumboek verschijnen over de Hilversumse middenstand.. Er wordt gewerkt aan een project om ca. 800 monumenten te identificeren en die van een schildje te voorzien. Aan de gemeente is een brief geschreven met het dringende advies om het KRO-gebouw de monumentenstatus te verlenen.
Museum Hilversum: Er is een beleidsplan verschenen dat aangeeft dat het museum zich o.m. gaat richten op lokale historie. De gemeente blijft in het bezit van het roerende erfgoed. Over dit laatste onderwerp zal de HHK op 22 april een lezing organiseren.
Stad en Lande Stichting: De uitreiking van de Emil Ludenpenning (aan Frans de Gooijer) zal plaats zal vinden op 24 april in het Stadhuis van Naarden. Het ziet er naar uit dat dit jaar de grafsteen van erfgooier Hendrik Smit (ontwerp van K.P.C.de Bazel) in Blaricum zal worden geplaatst bij de plek waar hij dodelijk werd getroffen. Hendrik Smit is de enige erfgooier, die omkwam bij de ongeregeldheden tussen het bestuur en de erfgooiers in 1903.

8) Wvttk
Jaap Groeneveld deelt mee, dat in Eemnes  tijdens de Open Monumentendag met het thema “Op Reis” de oude begraafplaats zal kunnen worden bezocht. Het thema aldaar zal zijn “De laatste reis`.
Hetty Laverman maakt de aanwezigen attent op de lezing van Karel Loeff tijdens de ALV op 17 april in de Infoschuur.

9) Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

10) Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.

De volgende AB-vergadering zal plaatsvinden op woensdag 12 november 2014. Locatie wordt nader bekend gemaakt.

JWS    29 maart 2014

 

AB-vergadering 13 november 2013

Notulen
van de vergadering van het Algemeen Bestuur op woensdag 13 november 2013 in het Huizer Museum Het Schoutenhuis, Achterbaan 82, 1271 TZ Huizen

1) Opening door de voorzitter
Jan Vollers opent de vergadering. Hij verwelkomt streekgenote Thera Coppens. De maand van de geschiedenis heeft dit jaar als thema “Vorst en Volk”. In het kader hiervan zal zij een voordracht houden over Sophie, de dochter van koning Willem II.

 2) Mededelingen
De voorzitter memoreert de succesvolle Open Dag in Nederhorst den Berg op 12 oktober. In samenwerking met de HK Nederhorst den Berg werd als thema gekozen “Veranderingen in het boerenleven tussen Vecht en Eem”, aansluitend bij het onderwerp, waaraan de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland dit jaar aandacht besteedt. Tegelijkertijd heeft TVE zijn website vernieuwd. De bestaande website had inmiddels het karakter gekregen van een zwaar opgetuigde kerstboom, die onder zijn eigen gewicht dreigde te bezwijken. Webmaster Johan Dekker heeft afscheid genomen. Er wordt een opvolger gezocht.
Op de website is een aantal fraaie sfeerfoto’s van de Open Dag geplaatst. Helaas is de website nog niet volmaakt en er wordt naarstig gewerkt aan verbeteringen.
Henk Michielse, voorzitter van de projectgroep Katholiek & Protestant brengt een kort verslag uit van het symposium “Geuzen en papen” op 2 november in de Willibrordkerk in Nederhorst den Berg. Bij die gelegenheid werd het boek met dezelfde naam , dat na 7 jaar van noeste arbeid tot stand is gekomen, gepresenteerd en aangeboden aan een oud-bisschop en een bestuurslid van de Protestantse Kerk Nederland. Ook hiervan is een fotoreportage gemaakt, die op de website is geplaatst. Op vernieuwde website wordt de mogelijkheid geschapen om interactief op het symposium te reageren.

3) Presentatie door Thera Coppens over “Sophie in Weimar”
Aan de hand van haar boek “Sophie in Weimar” beschrijft Thera Coppens het leven van Sophie, het jongste kind van koning Willem II en koningin Anna Paulovna. Ze wordt uitgehuwelijkt aan haar volle neef Carl Alexander, erfgroothertog von Sachsen Weimar Eisenach en vertrekt naar Weimar. De echtelieden zetten zich volledig in om beeldende kunsten, muziek, theater en litteratuur aan hun hof tot bloei te brengen. Franz Liszt, Richard Wagner, Hans Christian Andersen en vele anderen worden als vrienden ontvangen. Goethe laat zijn hele litteraire erfenis aan haar na. Ze geeft zijn complete werken uit (de Sophienausgabe) en laat in Weimar het Goethe-Schillerarchief bouwen. Ze blijft echter een speciale band met Soestdijk en haar familie houden. Ze adviseerde haar vader in te stemmen met de nieuwe grondwet en staat haar schoonzus koningin Emma met raad en daad terzijde. Thera Coppens besluit haar boeiende voordracht met een serie fraaie beelden van de liberale prinses en  haar familie.

4) Introductie HK Huizen
Michel Heemskerk, voorzitter van de HK Huizen, geeft een overzicht van de activiteiten van zijn vereniging. Er wordt hard gewerkt aan digitalisering van documenten en foto’s. In samenwerking met de bibliotheek is het mogelijk gemaakt om deze te bekijken. Ook is de HK aanwezig op “Facebook”. Dit heeft tot veel positieve response geleid. Om het Huizer dialect voor de toekomst te bewaren is er een werkgroep actief. In het kader hiervan heeft de toneelvereniging “Ontwaakt”een toneelstuk in het dialect in haar repertoire opgenomen.
De toneelvereniging organiseert het Huizer café, waar ook dialect wordt gesproken.

5) Het tijdschrift Tussen Vecht en Eem
Hoofdreacteur Hans Mous gaat in op de veranderingen, die het tijdschrift heeft ondergaan. De introductie van vaste rubrieken (series)  heeft een goed onthaal gehad. Ook het nieuwe uiterlijk van het blad is positief ontvangen. In 2014 zal stil worden gestaan bij het ontzet van Naarden in 1814. De uitgave van mei 2014 zal hieraan volledig worden gewijd. In 2014 zal het 100 jaar zijn geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Ook hieraan zal aandacht worden besteed.

6) Tour de ronde
H.K. Baerne
: In het afgelopen jaar zijn er 3 exposities georganiseerd en 4 lezingen. Als nieuwe secretaris is Koos Guis aangetreden. Het aantal leden is gestegen tot 750. In 2014 bestaat de HK 40 jaar. Om dit te vieren zal er een speciale uitgave van het tijdschrift verschijnen en een Canon worden samengesteld. In september 2014 is de receptie gepland. Inmiddels maakt de HK ook gebruik van sociale media. De gemeente heeft helaas besloten geen subsidie meer te geven. Er is een actieve vrijwilliger aangetrokken, die zich zal bezig houden met communicatie.
HK Ankeveen, ’s Graveland, Kortenhoef: De HK is afgestapt van de naam “In de Gloriosa”, omdat deze te veel vragen opriep. Momenteel loopt een tentoonstelling over het verenigingsleven. In 2014 zal er een tentoonstelling over prenten worden opgezet. Het tijdschrift is verfraaid. De HK beschikt over 15 vrijwilligers en heeft 500 leden. Er is en er wordt gewerkt aan digitalisering van de documenten. Het verenigingsgebouw is opgeknapt, waarbij ook de isolatie is verbeterd.
De HK werkt samen met de HK ‘en Loosdrecht en Nederhorst den Berg.
HK Loosdrecht : De HK kampt met een vergrijzend ledenbestand. Door actief te worden op Facebook heeft men goede hoop een nieuwe doelgroep te bereiken. Nieuwe vrijwilligers zorgen voor het plaatsen van foto’s op dit “social medium”. Ook wordt getracht leden te werven door contact te houden met lokale makelaars. Via deze weg wordt de HK op de hoogte gehouden van nieuwe bewoners. Deze ontvangen een jaarabonnement op het tijdschrift als geschenk. Er is een nieuwe beheerder van de werkplaats aangetrokken.
De interviews met oude Loosdrechters is een groot succes.
HK Laren: Jos Joosen maakt de andere HK’en attent op de nieuwe regels betreffende ANBI per 1 januari 2014. Hij memoreert het overlijden van hun actieve archivaris Philip Dorant. Inmiddels zijn er twee vervangers gevonden : Yvonne Majoor en Bob Ramselaar.
In de Lindenhoeve loopt de tentoonstelling “Wortels!” tot medio december 2013 elke zaterdag 14.00- 16.00 uur. Er wordt veel aandacht besteed aan het vastleggen van het Larens dialect. Een werkgroep onder voorzitterschap van Niek Vos houdt zich hiermee bezig en heeft al een aantal CD’s met ingesproken teksten kunnen vullen.
HK Eemnes: Liesbeth Lemckert deelt mee, dat vanaf 16 november 2013 tot april 2014 de tentoonstelling “De barre winter van 1963 in Eemnes” is te zien in de Oudheidkamer. Ism de Coop is er een spaaractie gestart voor het verzamelalbum “Ontdek Eemnes”, waarin 50 oude ansichtkaarten zijn opgenomen. Verder wordt er hard gewerkt aan digitalisering van documenten.
HK Bussum: Klaas Oosterom memoreert het overlijden in april j.l.van Martin Heijne. Een grote dreiging is nog steeds het voornemen van de gemeente om het Versagebouw, waarin de HK Bussum is gehuisvest, te ontruimen en te verkopen. HK Bussum heeft als alternatief voorgesteld om in het gebouw woonruimte te maken voor starters. Hierop heeft de gemeente nog niet gereageerd. Digitalisering van de documenten loopt goed: er zijn 15000 “items”gedigitaliseerd. De HK Bussum wil graag zijn kennis delen. Er heeft daartoe een bijeenkomst plaatsgevonden in het Versagebouw met andere HK’en.
Vereniging Vestingstad Naarden: Lidie Woldringh maakt melding van de nieuwe naam van de voormalige Werkgroep Vestingstad Naarden. Dit is gepaard gegaan met een nieuw logo, waarin de “skyline”van de vesting is te zien. De vereniging bestaat 35 jaar.
Geologisch Museum Hofland: De bij de vorige AB-vergadering genoemde activiteiten zijn nog actueel. De Gooihoek wordt verbouwd. Gereed in in januari 2014. Verder wordt er gewerkt aan een nieuwe actuele tentoonstelling over energie, waarbij het voorkomen van schaliegas wordt belicht.
Projectgroep K&P: Henk Michielse maakt de aanwezigen erop attent dat de lezers van het boek “Geuzen en papen” in discussie kunnen gaan met de auteurs. Tijdens het symposium was hiervoor geen tijd. Dit kan alsnog worden gedaan op een daarvoor te beleggen bijeenkomst, waarvan de datum op de website van TVE, maar ook in het tijdschrift zal worden aangegeven.
Vrienden van het Gooi: Leen Mak deelt mee, dat de vereniging diverse activiteiten ontplooit om de plannen, die door beheerders worden ontwikkeld op het gebied van ruimtelijke ordening  kritisch te volgen. Hij noemt o.a. de bestemming van het Mob-complex, de Franse Kampweg en de Amersfoortsestraatweg. Voor de realisering van het Geopark Gooi en Vecht is een stichting opgericht, die al volop aan de slag is.
Voor de nieuwe gemeenteraadsleden wordt een “gecondenseerde” cursus Gooiologie ontwikkeld. In 2015 bestaat de vereniging 80 jaar. Dit zal gepast worden gevierd.
HK Stad Muiden: Joop Lahnstein  constateert dat er weinig valt te rapporteren. Een positief punt betreft het Muizenfort. Dankzij de inspanning van de HK heeft de gemeente afgezien van de verkoop van het Muizenfort (onderdeel van de Hollandse Waterlinie), maar heeft besloten deze te verhuren. Er zal een expositie in worden ingericht. Ook is het  secretariaat van de vereniging erin gevestigd. Op kosten van de Provincie worden de loopgraven hersteld. Digitalisering vindt plaats ism Space TV.
HK Weesp: Cees Pfeiffer constateert dat er onder de leden (totaal 600) vergrijzing optreedt. Om nieuwe leden te krijgen wordt het blad aantrekkelijker gemaakt voor jongeren. Dit gebeurt ism het plaatselijke blad Weesper Nieuws. De uitgever van dit blad geeft ook het Bussums Nieuws uit.
De HK en de het Weesper Nieuws wisselen fotomateriaal met elkaar uit. De rubriek “Herinner u Weesp”, waarin oude foto’s uit het archief worden getoond leverde al veel nieuwe leden op. Hij bedankt TVE en de Stichting Omgevingseducatie voor hun bijdrage om de gemeente af te brengen van het voornemen om het fysieke archief van Weesp over te brengen naar een andere locatie. Mede daardoor heeft de gemeente besloten om van dit plan af te zien. De HK zet zich in om de schansen te renoveren. Dit stuit op weerstand van de bewoners. Verder wordt getracht om de leegstaande RK kerk te behouden. Deze is echter in een slechte staat.
De digitalisering van de documenten is in volle gang. Inmiddels zijn 6000 items gedigitaliseerd.
De HK heeft dit jaar 5 lezingen georganiseerd. Er is eenmaal per jaar een Amsterdamse avond, waarvoor veel belangstelling bestaat. Hij kondigt alvast de Nieuwjaarsreceptie in 2014 aan, die in het stadhuis zal worden gehouden. Ook de HK Weesp heeft te horen gekregen, dat de gemeente geen subsidie zal verlenen.
HHK Albertus Perk: Erik van den Berg deelt mee, dat in 2015 een boek zal verschijnen over de Hilversumse middenstand. De Canon over Hilversum was zo’n groot succes, dat er is besloten om 1000 exemplaren extra te laten drukken. Scholen en nieuwe bewoners zullen een exemplaar ontvangen. Helaas heeft de HHK niet kunnen voorkomen dat de oude boerderij aan de Langstraat 77 is gesloopt. Men is in overleg met de gemeente om op de 800 monumenten een schildje te plaatsen. Hiermee is men begonnen tijdens de Open Monumentendagen in 2013.
Museum Hilversum: Ed van Mensch geeft een overzicht van de stand van zaken ten aanzien van de toekomst van het museum. Er zal het komende jaar door een deskundige een notitie worden geschreven, die de basis zal vormen voor de bepaling van de toekomst en de mogelijkheden van het erfgoed. Voor de notitie zal ook TVE worden geraadpleegd. Ed is gevraagd om van advies te dienen, hetgeen hij graag zal doen. Intussen is het beheer van de collectie op minimaal niveau gewaarborgd.
Als bestuurslid van de HHK Albertus Perk neemt hij de gelegenheid te baat om de HK’en nog eens te wijzen op de veranderende regels ten aanzien van de ANBI-status. Hiervoor dient de vereniging een beleidsplan te hebben. “Ter inspiratie” verstrekt hij het beleidsplan van de HHK Albertus Perk aan alle aanwezigen.

7) Notulen AB-vergadering 13 maart 2013
De notulen worden goedgekeurd.

8) Wvttk
Jaap Groeneveld deelt mee, dat ook de HK Eemnes een beleidsplan heeft gemaakt ivm de nieuwe ANBI-regelgeving. Het plan is gesplitst in een werkplan voor de korte termijn en een plan voor langere termijn. Hij geeft aan, dat een ieder deze ter inzage kan krijgen.

9) Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

10) Sluiting
De voorzitter dankt de vrijwilligers van het Huizer museum voor de genoten gastvrijheid en de goede zorgen. Hij biedt hun een attentie aan.

De volgende AB-vergadering zal plaatsvinden op woensdag 12 maart 2014. Locatie wordt nader bekend gemaakt.

JWS   29 november 2013