Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

2009 Piet Leupen

Stad en Lande Stichting
Stichting Tussen Vecht en Eem
Vereniging Vrienden van het Gooi

Uitnodiging

De besturen van de Stad en Lande Stichting, de Stichting Tussen Vecht en Eem en de Vereniging Vrienden van het Gooi hebben het genoegen u hierbij uit te nodigen tot bijwoning van de
Uitreiking van de Emil Ludenpenning aan Prof. Dr P.H.D. Leupen
en de
Emil Ludenlezing over de geschiedenis van de Erfgooiers
door Anton Kos, historicus
op vrijdag 24 april 2009 te 20.00 uur in de Burgerzaal van het Stadhuis Naarden.

De Emil Ludenpenning voor verdiensten op het gebied van de regionale geschiedschrijving en behoud van cultuurhistorisch landschappelijk erfgoed is toegekend aan Prof. Dr Piet Leupen vanwege zijn verdiensten op regionaal-historisch en -educatief gebied.
Piet Leupen heeft zich ten zeerste ingezet voor de geschiedschrijving van het Gooi en ommelanden waaronder die van de Erfgooiers en voor omgevingseducatie. Hij was bestuurslid van de Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE), redacteur en hoofdredacteur van het gelijknamige tijdschrift en gedurende de afgelopen 14 jaar ook vice-voorzitter van de Stichting Omge-vingseducatie Gooi, Eem- en Vechtstreek. Hij schreef tientallen artikelen over regionaal-historische onderwerpen, hield lezingen, ondermeer voor de Stad en Lande Stichting, voor TVE en voor lokale historische verenigingen. Daarnaast organiseerde hij ook historisch-culturele reizen voor TVE, onder meer naar het Stift Elten, waaraan het Gooi tot 1280 onderhorig was.
De Emil Ludenpenning is in 1982 ingesteld door de Stad & Lande Stichting en werd tot voor kort ook altijd door haar toegekend. Maar Stad & Lande wilde het draagvlak en bereik van de prijs vergroten. Daarom wordt de penning vanaf heden toegekend door de drie genoemde organisaties: de Stad & Lande Stichting, de Stichting Tussen Vecht en Eem en de Vereniging Vrienden van het Gooi. De prijs is vernoemd naar reserve-generaal-majoor Emil Luden, de eerste voorzitter van de in 1912 na een reeks rellen door het rijk in het leven geroepen Vereniging Stad & Lande van Gooiland, de organisatie van Erfgooiers. In april 1979 vond de laatste vergadering plaats en kwam er een eind kwam aan de duizendjarige organisatie van de erfgooiers.

Mocht u aan het symposium willen deelnemen, dan verzoek ik u hierbij vriendelijk u voor 5 april 2009 bij mij aan te melden, via de e-mail of per post.
In de hoop u op 24 april a.s. te mogen begroeten,