Organisatie voor regionale geschiedenis in het Gooi en aangrenzende gebieden
Random header image... Refresh for more!

Groot Goois Toekomstdebat ‘Op naar 2040’

Startpositie.
Hoe geven wij het unieke cultuurlandschap door aan toekomstige generaties?
Die vraag stond centraal tijdens de paneldiscussie in Theater Singer op 21 februari 2020.
De blik werd 20 jaar vooruit gericht hoe vinden burgers, erfgoedbewaarders, agrariërs, natuurbeheerders elkaar, terwijl ook nog een nieuwe energie-opgave ruimte vergt.
Onder de 150 aanwezigen bevonden zich behalve kenners van erfgoed en natuur ook vele lokale bestuurders.

Opbrengst van de dag
De hoofdlezing hield prof Eric Luiten van de TU Delft over Hoeveel laadvermogen heeft het  Nederlands landschap, waarna Christiaan van Zanten van Regio Gooi en Vecht onder de titel Landschapsbeeld Gooi en Vecht de presentatie van de historische wording van ons gebied voor zijn rekening nam. Op de website www.regiogv.nl/landschapsbeeld Gooi en Vechtstreek is hierover nadere informatie te vinden.
Luiten achtte een dynamische kijk op landschapsinrichting die meebeweegt met de behoeften van de huidige en komende tijd, het meest uitdagend.

Vandaag de dag blijken er nog geen, let wel, uitgewerkte plannen klaar te liggen voor grote veranderingen.
Maar alle geopperde ruimteclaims tezamen brengen wél grote veranderingen mee:

 • het plan om met steun van de MRA (Metropool Regio Amsterdam) ook voor de regionale woningbehoefte 10 000 woningen erbij te bouwen in centrumgemeente Hilversum levert spanning op met de wens van andere gemeenten om hun woonkernen in open gebied van Gooi en Vechtstreek uit te breiden (Provinciebestuur van Noord-Holland stelt plafond op);
 • in het eerste geval bedreigt mogelijke hoogbouw in Hilversum het zogenaamde illusielandschap, erfenis van land van erfgooiers.
 • kan Gooi & Vecht voldoende leveren voor de opgave voor de Regionale Energie Strategie van Noord-Holland Zuid, waartoe ook de conglomeratie Amsterdam behoort? Aangrenzende provincies Utrecht en Flevoland zijn eveneens doende hun taakstellingen dit jaar uit te werken met mogelijk grote effecten voor onze regio. Houd er rekening ermee, merkte een panellid op, dat windmolens op open land over 20 jaar achterhaald kunnen zijn door andere technieken.
 • Automobiliteit blijft toenemen, terwijl de wenselijk geachte opvang van de mobiliteit via spoor en busvervoer nu al tegen capaciteitsgrenzen aanloopt.
 • Er komen allerlei strijdige herbestemmingvragen voor vrijkomend, niet renderend agrarisch gebied: nieuwe woonwijken in het groen, natuur, wateropslag, energie-weiden, recreatie, behoud vrij zicht op monumentaal erfgoed.
  Lokale overheden moeten, na participatietrajecten, duidelijke keuzes gaan maken in de nieuwe Omgevingsvisies. Niet alles kan tegelijk. Overloop naar de nabij gelegen provincie Flevoland kan bij nieuwe bedrijvigheid vaak een betere optie zijn.

Besluit
TVE-voorzitter Jan Vollers gaf ter afsluiting van het debat de volgende Boodschap voor Erfgoed tussen Vecht en Eem in 2040 mee:

 • Zet in op een blijvende balans van wonen en werken op grens zand en water
 • Koester open landschap rond forten, vestingen en buitenplaatsen
 • Verbind logische overgangen natuurparken en nieuwe wateropslag-gebieden
 • Ontzie open cultuurlandschap: geen zonneweiden, maar benut aardwarmte-energie en nieuwe energiedragers op daken.
 • Stop losse gemeenteplannen en ontwikkel een regionale kustvisie van alle Gooimeer-gemeenten, met zonering waar rust en vogelgebied moeten en waar recreatie kan
 • Wees pro-actief en ontwikkel regionaal beleid voor herbestemmen van vrijkomend agrarisch gebied

Belangrijke richtlijnen voor een Nieuwe Erfgoedkaart van Gooi en Vecht 2040.

Gemeenten bereiden momenteel hun Omgevingsvisies voor.
Deze vervangen afzonderlijke regels voor bescherming van erfgoed, natuurbeheer, en nieuwe bestemmingen voor bedrijvigheid en energie.

Wij roepen gemeenten op, liefst in regionale afstemming, hun voordeel te doen met deze uitkomsten van dit symposium dat TVE hield ter gelegenheid van haar 50 jaar bestaan.

Hierbij een sfeerimpressie van de middag.